Kurt Wallander

Inspektor policji z Ystad

 

Kurt Wallander jest inspektorem policji w Ystad i bohaterem serii dziesiêciu  powieœci pisarza Henninga Mankella. Wallander mieszka na ulicy Mariagatan w Ystad, jest rozwiedziony i ma córkê Lindê, urodzon¹ w 1971. Wallander ma usposobienie melancholika i niewiele kontaktów towarzyskich, co oznacza, ¿e praca poch³ania wiêkszoœæ jego czasu. Jego najwiêksz¹ radoœci¹ jest córka, któr¹ niestety widuje zbyt rzadko. Stosunki Wallandera z ojcem s¹ skomplikowane, miêdzy innymi dlatego, ¿e ojciec nigdy nie pogodzi³ siê z wyborem kariery, dokonanym przez syna. W konsekwencji ich spotkania pe³ne s¹ napiêcia.

¯ycie uczuciowe Wallandera jest zdecydowanie nie satysfakcjonuj¹ce. Zaraz po rozwodzie têskni do ¿ony, maj¹c nadziejê, ¿e ona do niego wróci. Przy innej okazji zaleca siê niezgrabnie do pani prokurator Anette Brolin, ale zostaje zdecydowanie odrzucony. Podczas misji w Krajach Ba³tyckich poznaje ³otewsk¹ t³umaczkê Baibê Liepa, w której siê zakochuje. Ma nadziejê, ¿e ona go poœlubi i przeprowadzi siê do Szwecji, ale jej opór wobec przeprowadzki prowadzi do zakoñczenia ich zwi¹zku.

Nawyki ¿ywieniowe inspektora Wallandera s¹ bardzo niezdrowe, z wieloma kubkami kawy z automatu w ci¹gu dnia i hamburgerem lub pizz¹ na kolacjê. Ponadto czasem pije o wiele za du¿o, chocia¿ wie, ¿e nie najlepiej znosi alkohol.

Sport i æwiczenia to puste s³owa dla Wallandera. Do tego ma nadwagê i cierpi na cukrzycê.

Wallander czasami ma w¹tpliwoœci, czy wybra³ w³aœciwy zawód i od czasu do czasu rozwa¿a zmianê kariery. W g³êbi duszy jednak kocha swoj¹ pracê i wie, ¿e jest dobrym policjantem. Czêsto odstêpuje od przepisów w swojej pracy, jeœli uwa¿a to za konieczne dla rozwi¹zania jakiejœ sprawy. Kurt Wallander jest zaanga¿owany, uparty, ma siln¹ wolê i siln¹ intuicjê, która czêsto prowadzi go we w³aœciwym kierunku w jego pracy œledczej.

Seria ksi¹¿ek o Wallanderze:

„Zabójcy bez twarzy”, 1991

„Psy Rygi”, 1992

„Bia³a lwica”, 1993

„Cz³owiek, który siê uœmiechn¹³”, 1994

„Na z³ym tropie”, 1995

„Pi¹ta kobieta”, 1996

„O krok z ty³u”, 1997

„Œciana ogniowa”, 1998

„Piramida”, 1999

„Nim chwyci mróz”, 2002

Ekranizacje filmowe:

„Psy Rygi”

„Zabójcy bez twarzy”

„Bia³a lwica”

„Pi¹ta kobieta”

„Na z³ym tropie”

Informacje praktyczne

Telefon: +46 411-57 76 81

Email: turistinfo@ystad.se

Publicerad 2007-05-08, Uppdaterad 2020-04-09