tradgardsstad-bild-12-utsnitt.jpg

Förutsättningar

 • Markanvisningsavgift – vid tecknande av markanvisningsavtal ska byggherren betala 10% av beräknad köpeskilling, vilken är beräknad på tillåten byggrätt av fastighet. Markanvisningsavgift avräknas från köpeskillingen när köpet fullbordas efter beviljat bygglov. Vid ett eventuellt avhopp återbetalas inte markanvisningsavgiften.

 • Pris för kvarter 1-3: 1.500 kr / kvm BTA för hyresrätter
  1.800 kr / kvm BTA för bostadsrätter
  1.900 kr / kvm BTA för äganderätter

 • Pris för kvarter 4-8: 1.900 kr / kvm BTA för kvarter 4-8.

 • Tilldelningen av kvarter 1-3 är inte godkända förrän markanvisningsavtalen har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.

 • Markanvisningsavtal kommer att reglera viktiga frågor för Ystad Trädgårdsstads genomförande.

 • Byggherren ska stå för del av kostnader som har samband med framtagandet av detaljplanen. Kostnader för detta tas ut efter beviljat bygglov i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa, som beräknas utifrån inlämnad BTA-yta i bygglovshandling.

 • Bygglovsdialog – för att optimera lösningar och skapa en god samverkan mellan alla inblandade aktörer krävs ett aktivt deltagande. Handläggande bygglovsarkitekt deltar under dessa möten.

 • Minst 30 poäng från kvalitétsprogrammets ”Gröna punkter” ska uppnås.

 • Byggherren står för samtliga projekterings-, bygglovs-, och andra underlagskostnader.

 • Byggherren står även för VA- och andra anslutningsav gifter på egen fastighet.

 • Avtal förpliktigar till deltagande av Mini-Bomässa under augusti 2019
Publicerad 2017-04-26, Uppdaterad 2019-08-05