Om fjärrvärme

Vi startade vår fjärrvärmeverksamhet i Ystad 1985. Sedan dess har vi byggt ut fjärrvärme till många privata fastighetsägare, flerbostadshus, villor och företag. Vårt ledningsnät är för närvarande ca 114 km långt och byggs hela tiden ut.

Ystad Energis uppgift

Vår fjärrvärmeverksamhet drivs från huvudproduktionsanläggningen på Koppargatan 14 i Ystad. Vi har även en lokal produktionsanläggning i Köpingebro med lokalt fjärrvärmenät. Vår uppgift är att förse Ystads kommuns invånare med en skön driftsäker inomhusvärme som dessutom är miljövänlig och prisvärd.

Bränslet

I vårt värmeverk och produktionsanläggningar använder vi nästan 100% miljövänligt bränsle, fördelning enligt nedan. År 2020 har vi målet att vara helt fossilfria.

 • Drygt 2/3 av bränslet är material som gallras bort i skog och blir över efter skogsavverkning, material som annars gått till spillo. Detta bränsle kallas för GROT.
 • I vårt värmeverk återvinner vi energi ur rökgaserna från tre av våra fjärrvärmepannor (nedan angivet som 'rökgaskondensering'). Energi som annars hade gått förlorad ut genom skorstenarna. 
 • Hetvattnet får vi från en leverantörer som producerar hetvatten till vårt fjärrvärmenät, från Källesjögården vid Malmörondellen.
 • Sysav förser oss med deponigas från återvinningsstationen i Hedeskoga och vi använder biogas från reningsverket (Sjöhög) för uppvärmning av fjärrvärmevatten.
 • Vi har en solfångaranläggning på Ystad Arenas tak som producerar till vårt fjärrvärmenät.
 • När det är väldigt kallt ute eller om ordinarie produktion har driftproblem tvingas vi använda RME (rapsolja) eller eldningsolja (men enligt punkterna nedan är det ytterst sällan). 

Bränsleanvändning i procent 2017

 • Biobränsle 74%
 • Rökgaskondensering 15%
 • Eldningsolja 4%
 • Deponi/Biogas 3%
 • Hetvatten (extern värme) 2%
 • Pellets 2%
Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2018-09-11

Grön cirkel beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel FJV arbete på gång

Grön cirkel nyheter