Avtalsvillkor

För anslutningen av din elanläggning till elnätet och överföring av el till sådana anläggningar finns allmänna avtalsvillkor som är framtagna av Energiföretagen efter överenskommelse med Konsumentverket. Så fort du börjar att ta emot el till din anläggning omfattas du av dessa avtalsvillkor.

Gällande allmänna avtalsvillkor

English version of the general conditions 

Alla rättigheter till de Allmänna Avtalsvillkoren innehas av Svensk Energi AB. Avtalen får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som ämnar ingå avtal med Ystad Energi AB om nättjänst. Alla andra användningssätt, t ex att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Svensk Energis rättigheter. Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt Uupphovsrättslagen. Sveriges elleverantörer har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd. Copyright 2004 Svensk Energi AB. 

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2019-01-11