Acken_3.jpg

Inbjudan till samråd för Anoden

Ystad Energi producerar fjärrvärme vid panncentralen Anoden i Ystad. Anläggningen drivs idag med biobränslen, olja och gas. För att kunna möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme samt för att ersätta vissa äldre pannor behöver panncentralen byggas ut.

Samråd

Ystad Energi AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ansökan om tillstånd enligt 7 och 9 kap. miljöbalken.

Om- och tillbyggnad

Ystad Energi jobbar för att all energi vi levererar ska vara 100% förnybar eller återvunnen. En del av detta arbete är att utnyttja biooljor för spets- och reservbränsle. För att trygga fjärrvärmeförsörjningen kommer även eldningsolja och torvbränslen att inkluderas i ansökan samt bränslelager för samtliga bränslen. Utöver detta kommer ansökan även omfatta utökad elproduktion, flisning av stock, anläggningsdelar för produktion av värme och/eller kyla, reservelaggregat, ammoniakhantering för reduktion av kväveoxider.

Planerad verksamhet med verksamhetskod 40,50-i antas enligt miljöbedömningsförordningen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd kommer därför inte att genomföras.

Åtgärderna som planeras innebär om- och tillbyggnation av verksamheten. Förändringen innebär att verksamhetsområdet kommer att utökas till omfatta fastigheterna Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1, Katoden 1, del av Sandskogen 2:1 samt Lamellen 10, Ystads kommun. Verksamhetens miljöpåverkan gäller i huvudsak utsläpp till luft och vatten, transporter, buller samt avfall.

Kräver tillstånd

Den planerade ändringen kräver tillstånd enligt miljöbalken. Inför en tillståndsprövning ska ett samråd hållas med dem som kan vara berörda av verksamheten. Eftersom verksamheten berör ett Natura 2000 område (Ystads sandskog) kommer även tillstånd att sökas enligt kap. 7 miljöbalken. I detta fall är samrådet skriftligt och sker i form av utskick till berörda i omgivningen, myndigheter och organisationer samt via annonsering.

Ett samrådsunderlag har upprättats. Där kan du läsa mer om nuvarande verksamhet och de förändringar vi vill göra. Samrådsunderlaget finns i nedan länk, men kan också beställas per telefon från Vinko Culjak, 0411-577171.

Info förändring Anoden >>

Komplett samrådsinfo >>

Synpunkter på den planerade verksamheten

Skickas skriftligen, senast fredag 28 maj 2021, till Ystad Energi AB, Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad eller via e-post till vinko.culjak@ystad.se

Frågor

Här kommer vi fylla på med inkomna frågor och svar allt eftersom de inkommer.

 

 

 

Publicerad 2021-04-07, Uppdaterad 2021-04-14