Elskatt flytas 171112.jpg

Gäller från 1 januari 2018

Ditt elnätsföretag kommer börja fakturera dig för energiskatten på el. Det innebär att kostnaden för energiskatten flyttar från din el-räkning till din elnäts-räkning.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga förändrade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns vid posten för elnätskostnaden istället för elhandelskostnaden.

Din totala elkostnad består av tre delar:
- Kostnaden för del el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag
- Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget
- Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring nedan

Skatterna består av energiskatt på el per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25% som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten flyttas tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. Andra avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,50 kronor per år för lågspänningskunder och 3 827 kr för högspänningskunder (källa: Elsäkerhetsverket)

Om du tänker deklarera elskatten själv behöver du skyndsamt meddela oss på Ystad Energi att vi inte ska fakturera elskatten från den 1 januari 2018.

Mer information hittar du hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/elskatt

Publicerad 2018-01-16