wood-3238640_960_720.jpg

Återanvändning och återvinning

I miljöbalken finns begreppet ”Hushållningsprincipen” som grundar sig i återanvändning och återvinning av materialråvaror samt energi för att främja att ett kretslopp kan uppnås. Den finns för att främja en hållbar utveckling som tryggar miljön för nuvarande och kommande generationer.

Grundparagrafen lyder:

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att
1. Minska mängden avfall
2. Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter
3. Minska det negativa effekterna av avfall, och
4. Återvinna avfall.
I första hand ska förnybara energikällor användas.

Verksamheter som hanterar en produktion av något slag bör sträva mot att processen ska vara så resurs- och energisnål som det går. Exempel på detta är att ta tillvarata interna materialflöden och omvandla det till energikällor, tillvarata spillvärme från processer av uppvärmning, och/eller fasa ut energianvändning av fossila källor för att ersätta det med förnybara.
För mer råd över hur du som företag kan främja ett kretslopp går det att kontakta Energi- och klimatrådgivarna i Skåne: Energi- och klimatrådgivarna i Skåne (ekrs.se)

Publicerad 2022-04-04