slamtomning.jpg

Förlängt hämtningsintervall

Just nu inkommer många samtal till Miljöförbundet angående förlängt hämtningsintervall av slam

Om du önskar få förlängt intervall för slamtömning på din fastighet gäller följande:

I renhållningsföreskrifterna för Ystad samt för Tomelillas och Simrishamns kommuner framgår att miljöförbundet har möjlighet att besluta om dispens för årlig tömning av slamavskiljare. Men det framgår också att det då behöver säkerställas att ingen olägenhet kan uppkomma om slamtömningsintervallet förlängs. För att miljöförbundet ska kunna godkänna en ansökan om förlängt tömningsintervall krävs alltså något som styrker att det inte är nödvändigt att slamtömma årligen. Detta skulle exempelvis kunna vara att tillverkaren inkommer med det tillräckliga tömningsintervallet för anläggningen eller att man mäter slammängden i brunnen vid den årliga tömningen och under normal belastning och på så vis försäkrar sig om att slamtömningen inte behöver utföras varje år utan att vartannat år är tillräckligt. 

För att miljöförbundet ska godkänna en sådan ansökan behöver det alltså framgå följande (utöver vad som normalt krävs för en dispensansökan, se miljöförbundets blanketter:

  • Uppgifter om slammängden vid den årliga tömningen, eller
  • Uppgifter från tillverkaren om hur ofta tömning bör ske för just den modell som finns installerad hos dig, eller
  • Om andra uppgifter om tömningsintervall framkommer i beslut taget av miljöförbundet gällande den enskilda avloppsanläggningen. Det kan vara så att miljöförbundet i sitt beslut redan angivit ett passande tömningsintervall. Om detta finns med i ditt beslut gällande den enskilda avloppsanläggningen kan det också vara ett skäl till förlängt tömningsintervall. Miljöförbundet utgår från tillverkarnas rekommendationer när krav ställs och om det framgår i dessa att slamtömning är tillräcklig att utföras vartannat år är detta något som ofta meddelas verksamhetsutövaren i det beslut som fattats för anläggningen. Finns det inga uppgifter om tömningsintervall från tillverkarna, är det årlig tömning som blir aktuell.
Publicerad 2021-02-09