Information till lantbrukare om lagändring

Viktig information angående miljösanktionsavgifter


Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill informera verksamhetsutövare inom Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner om lagändringar som är kopplade till miljösanktionsavgifter. Detta gäller dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel, SJVFS 2015:49, och godkänd utrustning, SJVFS 2016:23. Om lagstiftningen inte följs och dokumentationen är bristfällig kommer höga belopp att tas ut i enighet med förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 8 kap §12 och §13.

1 februari 2016 trädde en ny lagstiftning i kraft med avseende på dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel, SJVFS 2015:49. Denna lagstiftning ersätter föreskrifterna i SJVFS 1999:94. Den nya lagstiftningen kräver fullständig dokumentation från den som utför bekämpningen med växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Dokumentationen omfattar:

  • Namn på den som utför bekämpningen
  • Tidpunkt, datum med närmsta heltimme
  • Område för spridningen, fältnamn, skiftesnummer samt kartangivelse
  • Syfte med spridningen
  • Växtskyddsmedlets namn enligt etiketten
  • Dos med samma måttenhet som på etiketten
  • Fasta och anpassade skyddsavstånd med angivna metrar och objekt.
  • Dokumentation vid spridningstillfälle om blommande växter och växtskyddsmedel som är skadligt för pollinerande insekter
  • Övriga försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda en miljöpåverkan


Är dokumentationen bristfällig kommer miljöförbundet att utfärda en miljösanktionsavgift på 5000 kr. Är dokumentationen bristfällig på mer än ett ställe kan beloppet komma att dubbleras. 

Från och med 26 november 2016 trädde ytterligare en ny lag i kraft som också är kopplad till miljösanktionsavgifter. Den innebär att enbart utrustning som är godkänd av Jordbruksverket får användas vid spridning av växtskyddsmedel. Obligatoriska funktionstest är numera ett krav i hela EU och syftet är att skapa ett hållbart växtskydd för folkhälsa och miljön.

För att få godkännande från Jordbruksverket måste sprutan som ska användas vara funktionstestad. Verksamhetsutövaren ansöker själv om godkännandet hos Jordbruksverket via en e-tjänst som finns på www.jordbruksverket.se/funktionstest. Verksamhetsutövaren ska skicka in protokollet från funktionstest och när Jordbruksverket har handlagt ärendet får lantbrukaren ett godkännande som gäller i 3 år.

Om verksamhetsutövaren vid tillsynsbesök inte kan uppvisa att sprutan som är i bruk är godkänd kommer en miljösanktionsavgift på 10 000 kr att utfärdas.

Miljöförbundet vill med denna information även meddela att vi har en skyldighet enligt gällande regler att vid denna typ av överträdelse omedelbart vidta åtgärder och har ingen möjlighet att ge dispens eller på annat sätt låta verksamhetsutövaren åtgärda överträdelsen.

Kontakta oss gärna för mer information!Publicerad 2016-12-09, Uppdaterad 2017-01-25