Sanering av PCB

Sanering av PCB senast 30 juni 2016

Den 30 juni är slutdatum för sanering av PCB i fogar som överskrider 500 mg/kg. Du som äger en byggnad där PCB påvisats enligt inskickad inventeringsrapport kommer inom kort att få information om saneringskravet skickat till dig. Bifogat till informationen finns även en blankett för anmälan av PCB-sanering (en blankett per byggnad ska användas), denna finns även att tillgå under Blanketter.

I dagsläget är det dessutom totalt ca 20 berörda fastigheter i Ystads, Simrishamns och Tomelillas kommuner där resultat från PCB-inventering fortfarande inte har redovisats, trots att sista datum för redovisning av PCB-inventering var 30 juni 2008. Miljöförbundet kommer nu att kontakta berörda fastighetsägare och begära in uppgifter angående PCB-inventering, för att eventuell sanering av PCB ska kunna göras innan slutdatum för sanering passerat.

Tänk på att en sanering ska anmälas till miljöförbundet senast tre veckor innan saneringen ska påbörjas! Metod för sanering ska anges i anmälan och alla som utför saneringsarbetet ska ha utbildning i PCB-sanering.

Det finns möjlighet att söka dispens från saneringskravet om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under närmaste följande åren, om massan sitter mycket svåråtkomlig, om det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller om det finns andra särskilda skäl. En dispensansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Kontaktuppgifter till ägaren
  • Foglängd
  • Halt
  • Situationsplan med kvarlämnad fog markerad
  • Fotografier med kvarlämnad fog
  • Motivering till varför fogen ska lämnas kvar
  • Ev. renoveringsplan

Även sanering av fog med en PCB-halt mellan 50 och 500 mg/kg skall anmälas till miljöförbundet senast tre veckor innan start. För sådana fogar finns dock inget slutdatum för sanering, utan de ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Publicerad 2016-03-15, Uppdaterad 2017-01-25