Spåra fusket!

Miljösamverkan Skåne har startat upp ett projekt om spårbarhet och redlighet.

Syftet med projektet är att ge livsmedelsinspektörerna verktyg för att utveckla spårbarhetskontrollen och kontrollera livsmedelsfusk. Livsmedelsfusk är inte definierat i lagstiftningen. Enligt den definition som används inom EU:s arbetsgrupp för ”food fraud” menar man med livsmedelsfusk en medveten överträdelse av livsmedelslagen för ekonomisk vinning. Livsmedelsfusk underminerar förtroendet för hela livsmedelsbranschen genom att fusket skadar marknadsförutsättningarna och riskerar att snedvrida konkurrensen mellan företag. Livsmedelsfusk kan också vara direkt hälsofarligt, till exempel då produkter märks om. Projektet startar i november 2018 och avslutas under 2019.

Publicerad 2018-10-08