Högst 60 kg lättillgängligt kväve inför höstsådd

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden får tillföra högst 60 kg lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter för den höstsådda grödans behov under hösten. Motsvarande siffra inför höstsådd av övriga grödor är 40 kg.

Som lättillgängligt kväve räknas kväve i form av nitrat, ammonium eller urea. I bestämmelsen ligger att man inför gödslingen ska göra en avvägning av vilken gödslingsgiva grödan har behov av under hösten.

Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödseln kan uppskattas utifrån schablonvärden som finns i de allmänna råden.

Publicerad 2020-03-10, Uppdaterad 2021-12-07