lemon-948354_640.jpg

Riskklassningsmodell från och med 2024

Den nya riskklassningsmodellen utgår från andra uppgifter än den tidigare. Livsmedelsföretag kommer därför att behöva lämna nya uppgifter till sin kontrollmyndighet, och alla anläggningar kommer att omklassas enligt den nya modellen under 2023. Din kontrollmyndighet kommer att meddela hur och när ditt företag ska lämna in uppgifter för omklassning.

Den nya riskklassningen utgår från följande uppgifter om verksamheten:

  • huvudsaklig inriktning på verksamheten
  • aktiviteter som bedrivs i verksamheten
  • om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler verksamhetens omfattning.

Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om. Några av inriktningarna är livsmedel till privatpersoner, livsmedel till livsmedelsföretag, och dricksvatten. Slakt och vilthantering riskklassas separat.

Aktiviteter är det som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör. Exempel på aktiviteter är pastörisering, styckning, tillverkning, servering och försäljning av livsmedel.

Livsmedel som omfattas av specialregler är till exempel livsmedel med skyddade beteckningar eller livsmedel med närings- och hälsopåståenden.

Verksamhetens omfattning handlar om vilken storlek eller spridning som verksamheten har. Omfattningen kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Beräkning av riskklass och kontrollfrekvens

Utifrån uppgifterna om verksamheten ovan beräknas ert företags riskklass och kontrollfrekvens. Kontrollfrekvens anges som det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras vid en verksamhet under fem år.Det är den behöriga kontrollmyndigheten som fastställer kontrollfrekvensen. Om riskklassningsmodellen skulle ge en kontrollfrekvens som kontrollmyndigheten inte bedömer motsvarar verksamhetens verkliga kontrollbehov finns det en möjlighet för kontrollmyndigheten att justera frekvensen, både uppåt och nedåt.

Möjlighet till sänkt kontrollfrekvens

Verksamheter kan få sänkt kontrollfrekvens, så kallad reduktion, om följande uppfylls:

  • God efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, och/eller
  • Uppvisande av giltigt certifikat från en tredjepartsstandard som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning

Mer information hittar du på Livsmedelsverket

Företag betalar för kontrollen i efterhand

Kontrollen kan ta olika lång tid, bland annat beroende på om inspektören hittar någon avvikelse. När kontrollmyndigheterna planerar sin kontroll kan de utgå från riktvärden som Livsmedelsverket har tagit fram. Det är alltså riktvärden för hur lång tid en genomsnittlig kontroll tar om inga nedslag, avvikelser, hittas. Den faktiska kontrollen kan ta både längre och kortare tid än riktvärdet. Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit.

Bakgrund – så säger lagen

Kontrollmyndigheterna ska regelbundet och lagom ofta utföra riskbaserad kontroll av livsmedelsverksamheter. Att kontrollen är riskbaserad betyder bland annat att kontrollmyndigheten tar hänsyn till:

  • Kända risker kopplade till varor och verksamheter
  • Uppgifter som tyder på att konsumenter sannolikt vilseleds
  • Resultat av tidigare kontroller
  • Tillförlitligheten hos och resultatet av de egenkontroller som utförts av verksamheterna eller av tredje part på deras begäran
  • Eventuella avsiktliga överträdelser som begåtts genom vilseledande eller bedrägligt agerande

Detta finns att läsa i EU-förordning 2017/625

Publicerad 2023-03-02