Jättebjörnloka

Invasiva arter - nya roller för länsstyrelser och kommuner. Jättebjörnloka, (Heracleum mantegazzianum)

Sedan den 1 januari 2019 har länsstyrelserna och kommunerna nya viktiga roller i arbetet mot invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter är växter och djur som inte naturligt hör hemma i svensk miljö och som kan orsaka stor skada på vår biologiska mångfald, leda till stora kostnader men också orsaka skada för människors hälsa.

Den 1 januari 2019 trädde den nya svenska förordningen (2018:1939) i kraft som pekar ut Länsstyrelsen som ansvarig för bekämpning av invasiva främmande arter. Länsstyrelsen ansvarar för utrotningsåtgärder, hanteringsåtgärder och återställandeåtgärder. Samtidigt blev Länsstyrelsen tillsynsmyndighet genom en ändring i miljötillsynsförordningen, vilket innebär att Länsstyrelsen ska tillsyna bl.a. tillståndsgivna verksamheter, verksamheter inom jord- och skogsbruk och privatpersoner som t.ex. kan inneha sällskapsdjur som är förbjudna.

För den kommun som är aktiv inom arbetet mot invasiva främmande arter finns det en möjlighet att begära att länsstyrelsen ska delegera ansvaret till kommunen. Både ansvaret gällande bekämpning och tillsyn kan delegeras.

Naturvårdsverket

För kemisk bekämpning av Jättebjörnloka, som är en invasiv art, (art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde), gäller följande:

1)   Om Jättebjörnlokan endast växer på en begränsad yta om ca 20 kvadratmeter, och det rör sig om ett fåtal plantor (10 – 15), får man lov att kemiskt bekämpa dessa utan att tillstånd meddelats av miljöförbundet. Dock gäller det endast punktbehandling av plantorna. Detta innebär att det alltså inte är tillåtet att bekämpa Jättebjörnlokan med en ryggspruta som ger en duschartad spridningsbild, utan sådan teknik ska användas som innebär att endast plantan behandlas. Som exempel kan nämnas fickning, avstrykning, pensling eller användning av ryggspruta med ett munstycke som möjliggör detta.

2)  Om mängden plantor av Jättebjörnloka överstiger vad som angetts ovan, gäller anmälningsplikt enligt kap. 2, 41 § i Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. Blankett för detta finns på miljöförbundets hemsida under ”Blanketter” och ”Bekämpningsmedel”.

Ansvarsfördelning (enl Länsstyrelsen Skåne):

"Generella principer

Bekämpning av jätteloka ska skötas av den som äger eller sköter marken som jättelokan växer på. Fördelningen ser ut enligt följande:

• Kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark

• Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets väg- och järnvägsområde

• Länsstyrelsen ansvarar för bekämpning på Naturvårdsverkets mark

• Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark

• Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten

Uppföljning av genomförd bekämpning sker minst efter två år av den som har utfört bekämpningen, det är därför viktigt att bekämpningen och resultatet av densamma dokumenteras.

Länsstyrelsen kommer under 2019 begära in resultat och erfarenheter från bekämpningen från länets kommuner, LRF, Jordägareförbundet och trafikverket."

Publicerad 2019-06-26