Djupborrning

ScandiVandium LTD har kommit in med två anmälningar om miljöförlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken.

Enligt handlingarna har bolaget för avsikt att undersökningsborra i ett område i Bontofta och ett område i Onslunda med sträckning mot Spjutstorp, Tomelilla kommun. Syftet med borrningarna är att öka graden av kännedom om geologin och eventuell förekomst av Vanadin. Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen i båda områdena.   

Inkomna handlingar har granskats och skickats för kompletteringsyttrande till berörda myndigheter. Bolaget har tillskrivits om begäran om kompletterande uppgifter vilka kommer att läggas till befintligt beslutsunderlag.

När handlingarna bedöms vara kompletta kommer berörda myndigheter och fastighetsägare att tillskrivas för att ge möjlighet att komma med synpunkter. Anmälan kommer även att kungöras i Ystads Allehanda och på vår hemsida för att ge övriga med intresse i frågan möjlighet att yttra sig.

Ytterligare information under ärendets gång kommer att publiceras på vår hemsida.

Publicerad 2019-02-14