Asbest - eternit

Asbest har flera värdefulla egenskaper och har använts i mer än 100 år. Materialet används främst för dess hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. Asbest kan exempelvis finnas i vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Det kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix. Den farligaste sorten av asbest förbjöds 1976 och detta följdes av ett totalförbud 1982. Därför kan hus som är byggda innan 1977 innehålla asbesthaltigt byggmaterial.  

Som småhusägare är det oftast asbestcementskivan eternit man funderar över. Asbesthaltiga material får du hantera själv om det rör sig om det egna huset, men du ska veta hur du undviker hälsoskador för omgivningen. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.

Att andas in asbestfibrer kan orsaka cancer, främst i andningsorganen. Så länge asbesten är bunden i ett fast material dammar det inte. Det viktigaste är således att undvika damning.

Det bästa är att anlita en ackrediterad fackman vid hantering av asbest inomhus samt vid hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering.

Nedmontering

Vid nedmontering av eternit ska plattorna hanteras så de inte går sönder. För att minska dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Använd inte högtryckstvätt eftersom dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. Samla upp den innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning. Massan och plattorna ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Observera att rivning kan kräva rivningsanmälan eller rivningslov. 

Personlig skyddsutrustning

Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön

Ta av dig skyddsoverallen och förvara den utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass. Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen. Tvätta inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i tvättmaskinen. Partiklar blir kvar i maskinen och kommer att hamna på andra kläder som tvättas.

Paketering och transport av asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Farligt avfall lämnas hos någon av kommunernas återvinningscentraler, se Farligt avfall.

För skyddsutrustning, yrkesmässig hantering av asbest samt arbetsskyddsföreskrifter - kontakta Arbetsmiljöverket. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-11-21