Badsårsfeber

Badsårsfeber är en ovanlig sårinfektion orsakad av kolerabakterier. Bakterien som orsakar sårinfektionerna tillhör arten Vibrio cholerae men skiljer sig från klassisk kolera, ”äkta kolera”, vilken utsöndrar ett toxin (gift) som ger svår diarré. Begreppet ”badsårsfeber” har börjat användas för de angivna sårinfektionerna och är en bra term som minskar sammanblandning med ”äkta kolera”. Begreppet badsårsfeber används för allvarliga fall där infektion har etablerats i redan befintliga sår och sedan gett en allvarligare infektion. Förutom Vibrio cholerae kan även Vibrio vulnificus ge sådan infektion. 

Vibriobaktierna förekommer normalt i främst bräckt vatten men kan också återfinnas i sötvatten. Optimal salthalt för bakterien är 0,4-1,7%. Bakterierna gynnas av temperaturer över 20°C, även förekomst av alger och zooplankton gynnar tillväxten.

Till skillnad från sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan tillföras badvattnet via avloppsbräddning, enskilda avlopp med mera är denna mikroorganism ingen indikator på fekal förorening utan förekommer naturligt i miljön. 

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2021-11-25