Radon

Om du tror att du har en förhöjd radonhalt inomhus eller i dricksvattnet kan du kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund för råd och hjälp. Kommunen eller miljöförbundet utför inga egna mätningar av radonhalt. Det går att kontakta miljöförbundet för att beställa mätning av radonhalten.  Detta gagnar i sin tur medborgarna eftersom resultaten sparas i ett radonregister hos miljöförbundet som alla kan få ta del av. Vill du själv vända dig till ett företag som gör radonmätningar, så går det förstås bra.

Vad är radon och hur påverkas hälsan?

Radon är en färg- och luktlös gas. Radon avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran. Bergarter i Sverige med förhöjda halter av uran är framförallt alunskiffer, pegmatit och vissa typer av graniter. Ökad risk för förhöjda radonhalter finns i berg, grusåsar och moränmark. Det gäller även vatten från borrade brunnar eller andra vattentäkter och i hus som innehåller alunskifferbaserade lättbetong, s.k. blåbetong. Halten av radongas mäts i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Om luften du andas innehåller radongas ökar risken för att få lungcancer. Cancern kan utvecklas efter lång tids påverkan och risken är större ju högre halter radongas luften innehåller. Att använda vatten i hushållet med låga halter radon i är inte farligt. Men om du däremot använder vatten med höga radonhalter dagligen kan det vara skadligt. När du dricker vatten med radon i avges strålning från radonet framför allt till mage och tarm. Även den strålningen misstänker man kunna orsaka cancer efter lång tids användning.

Vuxna dricker i huvudsak vatten i form av bland annat kaffe och te som blivit fritt från radon genom kokning, luftning eller lagring. För små barn blir stråldosen högre eftersom de dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Dessutom dricker barn mer obehandlat vatten direkt från kranen eller i form av saft och annat.

Mer information om hälsorisker förenade med radon finns på Strålsäkerhets-myndighetens hemsida.

 

Publicerad 2015-03-05, Uppdaterad 2018-10-23