Gemensamma husrutiner

Rutiner i samband med handläggning

Rutin för förslag till beslut till direktion

Rutin för handläggning av miljösanktionsavgift

Rutin för hantering av klagomål 

Rutin för påminnelser

Rutin för projekt och projektrapporter

Rutin för åtalsanmälan   

Rutin för faktureringstimmar

Rutin för rekommenderad post

Rutin för autosvar för inkommande e-post

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för delgivning

Rutin för fördelning av klagomål 

Rutin för byte av handläggare                                                      

Vattenprov

Rutin för inlämning av vattenprov 

Arbetsfördelning/tid/sätt

Rutin tid  

Rutin tillsyn/medföljare

Rutin för tidsredovisning

Rutin för byte av handläggare

Huset

Rutin för larm av miljöförbundets lokaler

Rutin för uppdatering av hemsida och intranät

Rutin för IT

Rutin för utlämnande av handlingar 

Rutin för arkivering

Rutin för Outlook

Rutin för inköp

Bilar

Rutin för automatisk grind                                                                              

Rutin för leasingbilarna                                                                                                   

Rutin för egen bil

Rutin för resor                                                                                                            

Rutin för färdtid

Regler för personal och direktionen

Rutin för representation

Rutin för jäv     

Riktlinjer för jäv och mutor 2019                                                                   

Rutin för massmedia

Rutin för uppvaktning

Rutin för bisyssla

Terminalglas

Rutin för synundersökning

Rutin för terminalglasögon

Rekvisition för terminalglasögon

Ny personal eller personal som slutar

Rutin för anställning

Rutin när personal slutar - checklista   

Rutin vid nyanställning - checklista                                                                                  

Rutin för prova på annan tjänst 

Rutin för lönestyrande kriterier

Anställningsfrågor

Rutin vid semester eller annan planerad frånvaro

Rutin för semester och extra dagar

Rutin vid sjukdom eller VAB

Rutin för ledighet utan lön

Rutin för ledighet med lön

Rutin för flextid

Rutin för friskvård

Vid nödsituation eller krissituation

Rutin Nödfallsplan 

Rutin Nödfallsövning

Rutin för rapportering av tillbud

Rutin för förebyggande av ohälsa & olycksfall

Rutin för stöd vid rättegång                                                                                             

Rutin för större utsläpp och katastrofer

Rutiner vid anställds död/olycka

Nödtelefonlista

 

 

 

 

Publicerad 2015-08-26, Uppdaterad 2020-11-05