20191007_110743686_iOS.jpg

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag för att hålla strandområdet tillgängligt för allmänheten samt skydda växt- och djurliv. 

Strandskyddets syften

  • att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
  • att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten

De bestämmelser som gäller för strandskydd finnas att läsa om i miljöbalken 7 kap. 13 - 18 §§.

Generellt och utökat strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter från strandkanten.

Anmälan om samråd

Grävning, tippning eller fyllning utanför tomtplats (hemfridszon) kräver alltid samråd. Samrådsplikten gäller t ex anläggande av filterbädd, jordvärme och kabeldragning.

Mindre åtgärder, t ex anordnande av vigsel, valborgsbål och tävling, samt mindre ingrepp i vegetation för att t ex ta bort grenar som riskerar att ramla ner och skada, kräver inte samråd men bland annat följande måste beaktas:

  • Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor bör användas i maskiner så att effekten av eventuellt oljespill på vattenmiljöer och grundvatten begränsas.
  • De eventuella skador som uppkommer på marktäckande lager åetrställs med försiktighet när arbetet är färdigt.
  • För att skydda sanddyner längs kusten mot slitage bör ingen verksamhet ske inom dessa eftersom de är ett erosionsskydd.
  • Vid arrangemang på stranden ska passage längs vattnet med en bredd av minst 5 meter finnas.
  • Vid ingrepp i vegetation ska hänsyn tas till fåglars och andra djurs uppfödningsperioder.

Observera att större ingrepp i vegetation kan kräva dispens eftersom växt- och djurlivet kan påverkas väsentligt!

Kontakta kommunen om ni har frågor om strandskyddssamråd behövs eller ej.

För handläggning av ärenden som kommit in från och med den 1 januari 2024 tas en avgift på 2 742 kronor ut enligt kommunfullmäktiges beslut från den 23 november 2023, § 163  om taxor enligt plan- och bygglagen. Avgiften har indexuppräknats för 2024. Avgiften tas ut oavsett om anmälan avslås eller bifalles.

Mer information om samråd

Blankett för anmälan om samråd

Hur man fyller i blanketten anmälan om samråd


Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat bygga, gräva eller uppföra anläggningar eller anordningar. Nybyggnadsförbudet gäller alla byggnader oavsett storlek. Även ändrad användning kräver dispensprövning. En anläggning kan t ex vara en trädgård eller en brygga, en anordning kan t ex vara en grillplats eller en flaggstång. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas om det finns särskilda skäl (definierade i miljöbalken 7 kap. 18 c §).

Kommunen prövar strandskyddsdispenser i områden med strandskyddsförordnande i de flesta fall. Ett positivt beslut om strandskyddsdispens i Myndighetsnämnden ska skickas till Länsstyrelsen som kan godkänna beslutet, begära komplettering eller upphäva beslutet.

För handläggning av ärenden som kommit in från och med den 1 januari 2024 tas en avgift på 10 968 kronor ut enligt kommunfullmäktiges beslut från den 23 november 2023, § 163 om taxor enligt plan- och bygglagen. Avgiften har indexuppräknats för 2024. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispenser i områden som också är skyddade som naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildsskyddsområden, växt- och djurskyddsområden, kulturreservat, naturminnen, vattenskyddsområden. Länsstyrelsen prövar också ansökningar avseende byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Mer information om strandskyddsdispens
     
Blankett för ansökan om dispens från strandskydd

Hur man fyller i blanketten om strandskydd

Information från Naturvårdsverket om strandskydd

 

 

 

Publicerad 2020-03-26, Uppdaterad 2024-02-01