Medlemmar i Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum grundades 1994 och sedan dess har antalet medlemmar ökat markant. Idag är 22 kommuner och 2 Länsstyrelser med i Erosionsskadecentrum och vi hoppas på att fler ska bli intresserade att ta del av vår kunskap samt dela med sig av egna erfarenheter.

Utöver medlemskommunerna, sker en samverkan med företag och organisationer. Till dessa hör Ingenjörsvetenskapliga Rådet med representanter från Kystdirektoratet i Danmark, Lunds Tekniska Högskola (LTH), NCC, Statens Geotekniska Institut (SGI) och Sweco.

SGI har av regeringen erhållit uppdraget att ansvara för samordning av stranderosionsfrågor i Sverige. Som samordningsansvarig ska SGI verka för att riskerna för erosion reduceras samt medverka till att erosionsskador åtgärdas. Under länken till SGI (Se under fliken Länkar!) och under fliken Om Erosion, finns mer information om SGI:s arbete.

Publicerad 2014-10-07, Uppdaterad 2019-03-18