Kulturmiljöutredning görs för området Köpingebro–Nybrostrand

Som ett led i vårt arbete med den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro–Nybrostrand kommer konsultföretaget Tyréns att göra en kulturmiljöutredning i området med start denna vecka.


Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Köpingebro–Nybrostrand fortlöper. Planen ska ge vägledning i hur de två orterna kan fortsätta användas, utvecklas och bevaras, både tillsammans och var för sig.

Nästa steg i arbetet

Nästa steg i processen är en kulturmiljöutredning. I en sådan utredning inventeras, analyseras och dokumenteras byggnader, miljöer och landskap som är av kulturhistoriskt värde. Utredningen och fältarbetet kommer att göras av konsultföretaget Tyréns, som från och med denna vecka kommer att vara synliga ute i området omkring Köpingebro, Nybrostrand och Bredasten.

Vad händer sen?

En tidig medborgardialog om planen har genomförts i form av workshopar och pop-up tillfällen för allmänheten. Elever på Köpingebro skola har också delat med sig av hur de använder området och hur de tycker att det bör utvecklas.

Med hjälp av insamlade tankar och idéer från dialogen tar sen kommunen fram ett planförslag. I planförslaget vägs även utvecklingsbehov, ekologiska, sociala och ekonomiska värden in och hänsyn tas till gällande lagstiftning. Förslaget kommer därefter att skickas ut på samråd och då kommer det att finnas tillfälle att lämna synpunkter.

Efter det revideras planförslaget utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut på granskning där det åter igen ges möjlighet att komma med synpunkter.
Håll dig uppdaterad om processen på vår hemsida

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljö avser den miljö som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Läs mer om vad en kulturmiljö är på Riksantikvarieämbetets hemsida

Publicerad 2023-11-20