Bild_2_230321.jpg

Samråd kring detaljplan för tillbyggnad av Gamla Rådhuset

Detaljplaneförslaget som möjliggör tillbyggnad vid Gamla Rådhusets södra gavel är nu klart och kommunen bjuder in till samråd. Kommunen kommer att hålla ett Öppet Hus den 11 april klockan 16:30 - 18:30 på Gamla Rådhuset där du kan ställa frågor och ge synpunkter på planförslaget.


Ystads kommun vill främja en levande stadskärna året runt och öka möjligheterna för besöksnäringen. En åtgärd för att åstadkomma detta, är att förbättra utvecklingsmöjligheterna för restaurangverksamheten som finns i Gamla Rådhuset. Uteserveringen som idag finns vid den södra gaveln är bara tillfällig och har flera praktiska problem. Den uppfyller heller inte de gestaltningsmässiga krav som ställs med hänsyn till Gamla Rådhusets och Ystad stadskärnas kulturhistoriska värde.

Bakgrund

Ystads kommun anordnade år 2016 en idétävling för gestaltning av en permanent tillbyggnad till Gamla Rådhuset. Tävlingen var ett inledande steg i att ta fram underlag för en ny detaljplan för Gamla Rådhuset. Kommunen valde att gå vidare med förslaget Veranda, av Petra Gipp Arkitektur. Tillbyggnadsförslaget har därefter vidareutvecklats av arkitektföretaget Tengbom och ligger till grund för detaljplanens regleringar.

Planförslaget

Området som berörs av förslaget ligger mitt på Stortorget, centralt i Ystads gamla stadskärna, där Gamla Rådhuset är en del av den kulturhistoriskt viktiga miljön och är klassat som byggnadsminne.

Gamla Rådhuset rymmer samlings- och möteslokaler, arbetsrum för kommunala verksamheter och Kommunfullmäktige har sina sammanträden i Knutssalen. Källarvåningen nyttjas sedan många år till restaurangverksamhet. Byggnaden skyddas i detaljplanen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.

I anslutning till byggnadens södra fasad möjliggör detaljplaneförslaget en tillbyggnad för restaurangverksamhet som ska kunna nyttjas året runt.

Tillbyggnadens utformning regleras med planbestämmelser. Fasaden ska vara huvudsakligen av glas och ge ett lätt och smidigt intryck, som en veranda. Bestämmelserna anger att fasaden ska utföras i glas och koppar eller kopparliknande metall, och det ges olika alternativ för takmaterial.

Detaljplanen möjliggör också för tillgänglighetsanpassade entréer till Gamla Rådhuset samt en tillbyggnad för avfallshantering vid byggnadens västra fasad.

Samråd

Ett första förslag till detaljplan är nu klart och planförslaget ställs ut för samråd under perioden
8 april till 3 maj 2024.

Skriftliga synpunkter på planförslaget kan lämnas:

  • på Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11, Ystad
  • postas till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad
  • eller mejlas till sam@ystad.se

Välkommen till samrådsmöte/Öppet Hus

Ystads kommun bjuder in till Öppet Hus/samrådsmöte där planförslaget visas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid: Drop-in, torsdagen den 11 april kl. 16:30 – 18:30
Plats: på Gamla Rådhuset
Kontaktperson: eva.nygren@ystad.se

Mer information

Läs mer om den pågående detaljplanen, handlingar, med mera på ystad.se

Vad är ett samråd?

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får de som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Detta för att skapa en så bra och genomtänkt detaljplan som möjligt.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom ett specifikt område får eller ska användas. Den är juridiskt bindande och kan omfatta allt från en enstaka fastighet till en hel stadsdel.

Vad händer sen?

Med utgångspunkt från informationen och synpunkterna som kommit in under samrådet ser kommunen över detaljplanen igen. Därefter presenteras det slutliga planförslaget som ställs ut för granskning. Även i detta skede kan sakägare komma med synpunkter. Den färdiga detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige.

Publicerad 2024-04-08, Uppdaterad 2024-04-15