Miljö

Verksamheten i en hamn klassas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att en rad lagar styr vad och hur saker och ting får göras i hamnområdet. Hamnen har antagit en verksamhetspolicy du kan läsa nedan:

Verksamhetspolicy

Ystad Hamn Logistik AB erbjuder hamn- och logistiktjänster av god kvalitet i nära samarbete med kunder, ägaren och övriga aktörer. Ystad hamn uppfattas som en naturlig port för färjetrafik över södra Östersjön.

För att nå en hållbar utveckling strävar vi efter att överträffa legala krav och förväntningar, minska negativ miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet samt bedriva ett aktivt förbättringsarbete.

Detta uppnår vi genom att:

  • Överträffa gällande lagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet
  • Vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål och så långt det är möjligt tillgodose dem
  • Använda det för verksamheten miljömässigt bästa lösningarna och bästa tillgängliga teknik vid investeringar så långt det är ekonomiskt rimligt
  • Ha engagerade medarbetare som förstår vikten av hushållning av energi och naturresurser
  • Arbeta förebyggande och på sätt minska såväl vår påverkan som våra identifierade risker för människa och miljö
  • Ha en öppen dialog med våra kunder och andra intressenter.

Vårt agerande ska bidra till att skapa en framsynt och hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling.

Publicerad 2022-07-02, Uppdaterad 2023-04-04