Ystad_Hamn_i_Almedalen_(002).jpg

Ystad Hamn tar grönt ansvar i Almedalen

Måndagen den 1 juli arrangerade Ystad Hamn ett seminarium med titeln ”Hamnens roll i den gröna omställningen”. Panelen, med representanter från riksdagen, Trafikverket och rederinäringen, diskuterade hur sjöfartens aktörer och hamnarna i Sverige kan arbeta tillsammans för en grönare framtid.

Panelen under Ystad Hamns seminarium bestod av Björn Boström, VD för Ystad Hamn, Marcus Risberg, VD för Tallink Silja Line, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket, samt riksdagsledamöterna Per-Arne Håkansson (S) och Jimmy Ståhl (SD). Ystad Hamn, som bjöd in till seminariet, ville med detta initiativ inleda samtalet om hur hamnar, i Ystad såväl som på andra platser, kan bidra till en mer hållbar sjöfart – på egen hand och i samarbete med övriga aktörer inom sjöfarten.

Under seminariet lyftes flertalet för sjöfarten viktiga frågor, t.ex. ansvaret för hanteringen av svart- och gråvatten, en fråga som aktualiseras i och med ny lagstiftning som tvingar samtliga fartyg att från och med 2021 lämna sitt avloppsvatten i land. Ansvaret för omhändertagandet av detta ligger formellt sett på den kommun hamnen ligger i, men rent praktiskt är så inte alltid fallet överallt.

Ystad Hamn ligger långt fram avseende hållbarhetsfrämjande åtgärder, bl.a. invigdes redan 2012 den då största landströmsanläggningen i världen för leverans av ström till fartyg vid kaj, både för 50 och 60 Hz. Vidare har hamnens egen verksamhet blivit mer miljövänlig med användning av elfordon samt miljövänligare bränslen som HVO. Risken för elbrist var också uppe i debatten vilket är ett problem politiken måste arbeta hårdare för att lösa, på kort tid dessutom, om man menar allvar med ett fossilfritt samhälle.

Infrastrukturen till och i hamnar diskuterades också flitigt. Pia Berglund, Trafikverket, konstaterade att sjöfartsbranschen är i ständig utveckling och att godstransporter sjövägen tveklöst kommer – och måste – öka kraftigt, både av hållbarhets- och kapacitetsskäl. Därmed behöver kapaciteten på landinfrastrukturen till och från hamnarna också öka i samma takt.

”Hos oss blir detta allt tydligare. Vi både vill och ska föra över mer gods till sjövägen för det är helt enkelt bättre för miljön, men vägarna till Ystad – främst E65 – anpassas inte efter den ökning vi ser såväl idag som i prognoserna framöver,” avslutar Björn Boström.

Publicerad 2019-07-03