Elevinflytande

Backaskolan

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad". (LGR 22 sid 15)

Vi vill att eleverna skall få prova på och utveckla olika uttrycksformer samt uppleva känslor och stämningar. Detta gör vi genom att eleverna får ta ansvar för och vara delaktiga i våra teman och traditioner. 

Vi eftersträvar ett elevaktivt arbetssätt genom att låta eleverna ta ansvar för sitt eget skolarbete. Varje elev arbetar efter sin individuella utvecklingsplan. Den utgår ifrån elevens mognad och kunskaper.

På skolan finns kompisagenter som är till för allas trivsel och trygghet.

Kompisagenterna ska vara engagerade i rastakiviteterna. . 

Eleverna är aktiva i klassråd och elevråd.

Eleverna deltar i miljöarbetet på skolan.  

På fritidshemmen strävar vi efter att stimulera eleverna så att de kan göra medvetna och kloka val. Vi erbjuder ett stort utbud av aktiviteter såväl inne som utomhus.

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2023-08-28