Policy vid ledighet Ystads kommuns grundskolor

Läsårstider 2023 - 2024
Klicka på länken.

Ledighet i Ystad kommuns skolor

Att vara tillsammans är viktigt. Att uppleva nya miljöer är berikande. Men skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör undvikas. Resor bör i första hand förläggas till de ordinarie loven. I skollagen är det rektor som beslutar om ledighet utifrån sin kännedom om elevernas förhållanden och sitt ansvar för verksamheten. För kortare ledighet (upp till 10 dagar per läsår) får rektorn överlåta åt någon annan att fatta beslut. Beslutet går inte att överklaga. 


Ledighet är en möjlighet och inte en rättighet. En elev får, enligt skollagen, beviljas kortare ledighet (max 10 dagar per läsår) för enskilda angelägenheter. Sådana enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, särskilda familjehögtider och religiösa högtider. Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, även om en elev endast varit borta under kortare perioder, hela dagar eller delar av dag oavsett skäl. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighetbeviljas. Synnerliga skäl bedöms individuellt. Det krävs ganska mycket för att ett krav på synnerliga skäl ska vara uppfyllt, t.ex. elitidrottande elevers deltagande vid stora tävlingar, deltagande i elevutbyte på nationell/internationell nivå eller sjukdom/dödsfall i familjen. Ledighet längre än 10 dagar beviljas inte för semesterresor. Vårdnadshavarna får skriftligen redogöra för det synnerliga skälet och läraren ger sin skriftliga kommentar om lämpligheten för eleven. Rektor beslutar. 


Oavsett ledighetens längd ska ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Denna bedömning grundar sig på frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt. Ledighet vid terminsstart skall undvikas. Vi beviljar inte ledighet vid nationella prov. För ytterligare information, om t.ex. datum för nationella prov, hänvisas till information från rektor. 

Ansökan om ledighet ska om möjligt lämnas in till skolan senast två veckor i förväg. Den undervisning eleven går miste om inhämtas under eget och vårdnadshavares ansvar, i samarbete med skolan. Stödundervisning som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro, t.ex. sjukdom. 

Ledighet över 6 dagar beviljas inte för årliga semesterresor utan då ber vi er att använda de lov som eleverna har. Mentor beviljar ledighet upp till 6 dagar. En samlad bedömning av elevens skolsituation kommer att göras.
Ledighet över 6 dagar beviljas endast om det finns särskilda skäl och ansökan ska inkomma i god tid. Rektor beslutar. En samlad bedömning av elevens skolsituation kommer att göras.
Ledighet i samband med nationella prov beviljas ej för att lärarna ska ha möjlighet att planera provperioden på bästa sätt. För aktuella datum sök på Skolverkets hemsida.
I de fall vi ser att vårdnadshavare sjukanmäler för att ledighet inte beviljas kommer skolan att kontakta er vårdnadshavare och vid behov kalla till en elevvårdskonferens. Frånvaron kommer att ändras till ogiltig frånvaro.

Ystad 2023-08-28

Rektorerna Ystads kommuns grundskolor

Publicerad 2022-04-16, Uppdaterad 2023-08-28