Elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom att skapa lämpliga miljöer. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att arbetet med elevhälsa ska fungera väl krävs samverkan mellan elevhälsans personal och skolans övriga personalgrupper. För att arbetet ska fungera behöver arbetet vara strukturerat och kontinuerligt. 
 
En samlad elevhälsa har införts i skollagen. Det innebär krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. Dessutom ska där ingå personal med specialpedagogisk kompetens. Vi har två speciallärare, som arbetar med respektive arbetslag kring elever i behov av stöd. 
 
Tillsammans med rektor bildar ovanstående personal Elevhälsoteamet som träffas kontinuerligt.  Teamet diskuterar aktuella aktuella ärenden som underlättas av att vi använder all kunskap vi har tillsammans. Skolpsykologen har också möjlighet till handledning av pedagoger enligt uppkommet behov.

Sva- lärare finns dagligen på plats och är aktivt med i planeringen och på lektionerna. Vi har tillgång till studiehandledare på de olika språk som behövs och på vår skola ordnas också modersmålsundervisning på olika språk.

Angående egenvård i skolan

Under den tid som barn och unga är i skolan har huvudman och personal i skolan ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg som krävs för att tillgodose en trygg och säker skolmiljö. Om barnet behöver praktisk hjälp med egenvården under skoltid ska den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom sitt ansvarsområde samverka med personal i skolan. 

Om ditt barn behöver hjälp med egenvård i skolan så behöver ni be barnets behandlande läkare om en handlingsplan. Därefter kan ni, till mentorn, lämna handlingsplanen tillsammans med de läkemedel och/eller sjukvårdsmaterial som krävs för egenvården. Läkemedel skall överlämnas till skolan i originalförpackning.

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2023-08-28