Föräldrasamverkan

I läroplanen, Lgr 11 kan vi läsa följande om samverkan mellan skola och hem:

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

•samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren ska

•samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

•hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.

På Edvinshemsskolan och Edvinsshusskolan finns en aktiv föräldraförening.

Ordförande: Mattias Salomonsson

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-05-17