Ämnesprogression - En röd tråd genom skolan

I skolan i Sverige passerar eleverna under sin skoltid många olika skolformer; förskola, förskoleklass, grundskola och till sist gymnasiet. Mellan alla dessa skolformer sker en övergång från en skolform till en annan. För en del elever ökar övergångarna pga den ökade rörligheten bland personal och familjer. För att eleverna inte ska drabbas av alla byten måste övergångarna organiseras på ett tydligt sätt så att rätt information förs vidare till mottagande pedagoger.

Den första delen av grundskolan avslutas med årskurs 3 och då kommer de första nationella proven i matematik och svenska. Den kunskapsutveckling som framkommer för respektive elev ska vara en del av den information som överlämnas till kommande årskurs. Denna information kompletteras även med information från övriga ämnen.

Det samma gäller för årskurs 6 då genomförs de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Kunskapsnivåerna enligt dessa prov och betyg är information som ska föras vidare till årskurs 7.

Genom att diskutera målen inom de olika ämnena med eleverna blir de involverade i sin kunskapsutveckling och vet vad de behöver arbeta vidare med för att nå målen i de olika ämnena.

Elevens sociala färdigheter är också en viktig del i överlämningen mellan olika stadier inom skolan. Hur fungerar eleven tillsammans med andra både i klassrummet och utanför och vad behöver eleven utveckla för sociala färdigheter?


Enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) gäller att de berörda vid övergång mellan olika skolformer och fritidshemmet skall utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Särskilt ska de elever uppmärksammas som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.


Som förstelärare på Köpingebro- och Löderups skola har jag uppdrag att arbeta med ämnesprogression.

För att underlätta arbetet med att ge eleverna på Köpingebro skola en röd tråd genom sin skolgång ska vi pedagoger arbeta fram en tydlig progressionsplan inom de olika ämnena. Pedagogerna ska arbeta med pedagogiska planeringar, temacykler och måltydlighet.

Till vår hjälp finns Skolverkets bedömningsstöd som används i svenska och matematik i årskurs 1-3. Dessa ger en tydlig progression av elevernas utveckling mot målen i år 3. Detta bedömningsstöd är även en utvärdering för oss pedagoger kring vår undervisning och effekten på elevernas lärande.


I So, No kommer vi under våren 2019 att diskutera och göra upp en tydlig temacykel med områden, förmågor och kunskapsmål för att på ett fungerande sätt kunna dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Diskussionerna kommer att genomföras tillsammans med pedagoger från förskoleklass och uppåt. Detta för att få en röd tråd i övergångarna och kunskap om vad som ingår i de olika stadierna vad gäller områden och mål.

Dessa kollegiala diskussioner med att tydliggöra en ämnesprogression för eleverna från årskurs F-6 är ett viktigt led i att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning för våra elever.

 

Marie Ahnfeldt

Förstelärare Köpingebro- och Löderup skola

Publicerad 2019-02-05, Uppdaterad 2024-01-29