Engelska för alla?

På Köpingebro och Löderups skolor har vi olika fokusområden och under förra och pågående läsår är engelskundervisningen ett av dessa fokusområden. Som undervisande lärare i engelska sedan flera år har det tydligt märkts att elevernas kunskaper i ämnet blivit mer skilda. Därmed har ämnet också blivit mer utmanande att undervisa i.

Engelska talas idag av en stor del av jordens befolkning. Genom att kunna engelska kan du kommunicera med många. Numera sker inte dessa möten med människor bara genom resor utan även via Internet. Dessutom används engelska mer och mer också i arbetslivet. Att förstå engelska och att kunna göra sig förstådd på engelska blir en nödvändighet. Allt detta visar att engelska är ett viktigt ämne i skolan. Elever kommer idag med mycket spridda erfarenheter och kunskaper i engelska. För en del elever är språket ganska nytt när de kommer till skolan medan andra har ett rikt och aktivt ordförråd och har kommunicerat engelska ofta, vid t ex spel och olika chattar. Detta innebär att engelska i skolan blir ett ämne med många utmaningar. Flera elever når höga betyg medan andra kämpar för att nå godkända kunskapskrav.

Mitt uppdrag som förstelärare var först att försöka ta reda på var vi är på skolan när det gäller engelskundervisningen. Genom att besöka kollegor och vara med på deras engelsklektioner samt genom enkät till lärarna kunde jag få en tydligare bild. Upplägg, innehåll och arbetssätt varierar mellan grupperna. Flera elever är mycket aktiva på lektionerna och en del är mindre aktiva eller nästan inte alls aktiva. Efter klassrumsbesöken och enkätsvaren växte några frågor fram: Hur får vi eleverna mer aktiva? Hur skapar vi en trygg och tillåtande miljö där eleverna vågar vara aktiva och där de utmanas i sitt lärande? Hur stöttar vi dem som behöver mycket stöd och hur utmanar vi dem som når långt? Hur drar vi nytta av den engelska som flera elever har med sig till skolan idag?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har tidigare haft en kollegial träff där vi pedagoger delat med oss av tips till varandra om engelskundervisningen och längre fram under våren kommer ytterligare en kollegial träff där vi kommer ha fokus på engelskan.

Vår läroplan (Lgr11) säger att ämnet engelska ska inriktas på kommunikativ förmåga, dvs man ska kunna använda engelska praktiskt. Min roll som lärare blir att skapa många tillfällen där eleverna får samtala, diskutera och kommunicera med varandra. Då är det också viktigt att skapa en tillåtande miljö i klassrummen där alla vill och vågar komma till tals, så att eleverna vågar lita på sin kommunikativa förmåga och kommunicera med hjälp av den engelska de redan kan och för att lära mer.

För att utmana så många som möjligt är det också viktigt att variera undervisningen och använda olika arbetssätt. Ett sätt är t ex att använda olika digitala verktyg. Det är viktigt att försöka ”språkduscha” eleverna på olika sätt, att eleverna får omges av engelska på olika sätt.

I olika utvärderingar med elever i Sverige har det kommit fram att elever uppskattar att de lär sig drygt hälften av sin engelska i skolan, men att de lära sig resten vid andra tillfällen, inte minst via olika former av media. Elever berättar att de på fritiden kommunicerar på engelska i autentiska situationer, t ex på Internet. Vi i skolan behöver bli bättre på att utnyttja all denna engelska som eleverna möter utanför skolan, så att inte skillnaden blir så stor mellan ”skolengelska” och engelskan de möter utanför skolan. Då finns det större möjlighet att engelska språket blir lika naturligt att lära i som utanför skolan.


Malin Larsson

Förstelärare Köpingebro och Löderups skolor

 

Publicerad 2022-02-11, Uppdaterad 2024-06-22