Fina läsresultat med Wendick-metoden

Ett av läsårets fokusområden på Köpingebro skola är språkutveckling. Ett viktigt område för eleverna att utvecklas inom och grundläggande för de flesta av skolans ämnen. Vi har valt att intensivträna läsningen med hjälp av Wendick-metoden, som tagits fram av Gunnel Wendick. Gunnel har lång erfarenhet av lästräning som specialpedagog och läromedelsförfattare.

Metoden går ut på att träna eleverna i fonologisk och ortografisk lässtrategi, automatiserad avkodning, språklig medvetenhet och strukturerad stavning.

Rent praktiskt innebär det att eleverna läser från färdiga läslistor, cirka 10-15 minuter per dag i sex veckor. Materialet kan användas av alla elever, även de som är flerspråkiga. Lästräningen kan, bland mycket annat, handla om en specifik fonologisk träning av kort och lång vokal.

På Köpingebro skola har vi arbetat med metoden i snart två år, och vi utökar antalet elever allt eftersom. För att ringa in vilka elever vi behöver träna använder vi oss av ett lästest. Eleverna läser så många ord de kan under en minut och sedan analyserar vi resultatet och jämför med gränsnivåer som tagits fram för de olika årskurserna.

Det vi har sett är att alla elever blir säkrare läsare med Wendick-metoden. De blir snabbare på att avkoda texter och läser med färre fel. Även elever med särskilda svårigheter, som dyslexi och språkstörningar, får goda resultat. 

Jag tycker att det är roligt och utmanande att få träna eleverna med den här metoden. Efter några veckor märker en del elever själva att det går bättre med läsningen. Efter sex veckor tycker många att det har blivit mycket lättare att läsa, och det ger ringar på vattnet även i andra ämnen. För eleverna innebär det att de får möjlighet att upptäcka vad som menas med läsglädje!

Hör gärna av dig om du vill veta mer!


Linda Persson, lärare

Köpingebro skola

Publicerad 2023-09-06, Uppdaterad 2024-06-10