Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2020/2021 finns följande:

Språkutveckling
Målsättning: 

Alla elever ska klara kunskapskraven i år 3 och år 6 i Sv och SvA.
Alla elever ska utmanas utifrån sin nivå och lägstanivån ska höjas.

Önskad effekt:

Att alla elever får en förbättrad läs- och begreppsförståelse för att ha möjlighet att klara kunskapskraven i alla ämne.
Att eleverna känner sig trygga i att uttrycka sig i tal och skrift.
Att undervisningen präglas av en kommunikativ miljö.

Så här ska vi arbeta i elevgruppen: 

Arbeta med ord och begrepp i alla ämne.
Läsa kontinuerligt i varje grupp, både högläsning och enskild läsning.
Arbeta med olika uttrycksformer ; drama,  musik, bild, film för att förstärka språket.

Motivation och meningsfullhet
Målsättning: 

Förbättra resultaten i elevenkäten gällande; ”jag känner mig stressad över skolarbetet”,                   ”skolarbetet gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer” och ”jag trivs på rasterna”.
Att eleverna stannar kvar i högre ålder på fritidshemmet.

Önskad effekt:

Att eleverna i år 4-6 på fritidshemmet stannar kvar längre, och finner det meningsfullt att vara där.
Att eleverna känner mer välbefinnande och mindre stress.
Att eleverna har mer engagemang och egen drivkraft i uppgifterna.
Att eleverna är aktiva och får rekreation på rasterna.

Så här ska vi arbeta i elevgruppen:

Arbeta med pedagogiska planeringar där eleverna är delaktiga.                                                      Arbeta efter den magiska 7:an.
Arbeta med tydlig och positiv feedback.
Undervisningen ska innehålla inslag av rörelse, massage, mindfulness, avslappning, walk& talk etc för att balansera elevernas teoretiska vardag.
Arbeta med inslag av kooperativt lärande.
Arbeta digitalt i undervisningen.
Arbeta med lärande lek på fritidshemmet.
Erbjuda planerade rastaktiviteter.

Övriga prioriteringar under läsåret

  • Digitaliseringen - att fördjupa arbetet med en digitaliserad undervisning
  • Arbeta med Grön Flagg
  • Integration
  • Ytterligare utveckla samverkan mellan åldersgrupperna för att ena skolorna och skapa gemenskap
  • Fortsätta utveckla den kollegial samverkan.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2021-02-19