Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2019/2020 finns följande

Språkutveckling
Målsättning: 

Alla elever ska klara kunskapskraven i år 3 och år 6 i Sv och SvA.
Alla elever ska utmanas utifrån sin nivå och lägstanivån ska höjas.

Önskad effekt:

Att alla elever får en förbättrad läs- och begreppsförståelse för att ha möjlighet att klara kunskapskraven i alla ämne.
Att eleverna känner sig trygga i att uttrycka sig i tal och skrift.
Att undervisningen präglas av en kommunikativ miljö.

Så här ska vi arbeta i elevgruppen: 

Arbeta med ord och begrepp i alla ämne.
Läsa kontinuerligt i varje grupp, både högläsning och enskild läsning.
Arbeta med olika uttrycksformer ; drama,  musik, bild, film för att förstärka språket.

Motivation och meningsfullhet
Målsättning: 

Förbättra resultaten i elevenkäten gällande; ”jag känner mig stressad över skolarbetet”,                   ”skolarbetet gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer” och ”jag trivs på rasterna”.
Att eleverna stannar kvar i högre ålder på fritidshemmet.

Önskad effekt:

Att eleverna i år 4-6 på fritidshemmet stannar kvar längre, och finner det meningsfullt att vara där.
Att eleverna känner mer välbefinnande och mindre stress.
Att eleverna har mer engagemang och egen drivkraft i uppgifterna.
Att eleverna är aktiva och får rekreation på rasterna.

Så här ska vi arbeta i elevgruppen:

Arbeta med pedagogiska planeringar där eleverna är delaktiga.                                                      Arbeta efter den magiska 7:an.
Arbeta med tydlig och positiv feedback.
Undervisningen ska innehålla inslag av rörelse, massage, mindfulness, avslappning, walk& talk etc för att balansera elevernas teoretiska vardag.
Arbeta med inslag av kooperativt lärande.
Arbeta digitalt i undervisningen.
Arbeta med lärande lek på fritidshemmet.
Erbjuda planerade rastaktiviteter.

Övriga prioriteringar under läsåret

Digitaliseringen - att fördjupa arbetet med en digitaliserad undervisning
Arbeta med Grön Flagg
Integration
Ytterligare utveckla samverkan mellan åldersgrupperna för att ena skolorna och skapa gemenskap
Fortsätta utveckla den kollegial samverkan.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-09-03