Skolans arbetssätt

Norreportskolan arbetar utifrån följande fyra områden:

TRYGGHET

Trygghet för våra elever är en mycket viktig grund för trivsel och lärande som vi prioriterar högt och alltid arbetar aktivt med. Norreportskolan har en välkomnande atmosfär med mycket god kompetens hos personalen. Det innebär att vi har en hög lärartäthet och en strävan efter att alltid ge våra elever bästa tänkbara förutsättningar för lärande, som bland annat visar sig i en stor andel studiemotiverade elever med i snitt 98% behörighet till gymnasiet efter tre år hos oss. Som ett led i vår höga måluppfyllelse arbetar vi med en tydlig IUP*. Skolan arbetar dessutom fortlöpande med elevhälsa (som bland andra innefattar sjuksköterka och kurator som dagligen finns på skolan), antimobbinggrupp, fritidspedagoger i våra uppehållsrum samt en aktiv studievägledning. Samtliga elever har minst en kontaktlärare man träffar regelbundet.

STÖD

I skolan arbetar lärarna och annan personal i arbetslag vilket gör att den enskilde eleven blir mera synlig. Detta underlättar det stöd och individuell hjälp som ibland kan behövas, där inte minst våra speciallärare fyller en central funktion. Norreport erbjuder även schemalagd läxhjälp där lärarna hjälper och stöttar eleverna mot en god måluppfyllelse.

Speciallärarna har en viktig och central roll i vår verksamhet. Det kan finnas olika anledningar och behov för en elev att under en kortare, eller längre period, få särskilt stöd. Speciallärarna arbetar inkluderande i klassen eller gruppen men bedriver även undervisning enskilt eller i mindre grupper beroende på situation och behov. Det kan exempelvis handla om en diagnos hos en elev som medför ett ökat behov av en specialinsats.

I varje arbetslag finns en speciallärare som därmed är knuten till eleverna i just den årskursen. Det skapar goda förutsättningar för insyn i den enskilda elevens eventuella stödbehov och en plan för olika former av stödinsats.

IT

Sedan höstterminen 2012 har varje elev en bärbar dator som används aktivt i undervisningen. Vi har också tillgång till kunniga IT-pedagoger som uppdaterar och utbildar datoranvändandet regelbundet. Datorerna bidrar till en effektiv, stimulerande och modern undervisning som ett komplement i lärprocessen för framtidens lust och lärande.

Som lärportal har vi V-klass som också ger föräldrarna inblick i sina barns skolsituation. Vklass är en kommunikations- och lärplattform för skolans elever, lärare och administrativa personal. Vklass är byggt som ett community, ett sätt som gör att det attraherar eleverna. Vklass innehåller funktioner för närvarorapportering, individuella utvecklingsplaner, portfolio, eget filarkiv, utbildningsmaterial, provresultat, skoltidning, kalender, föräldraportal, omdömen, utvecklingssamtal, närvarohantering, SMS-utskick m.m.

 

HÄLSA

Erfarenhet såväl som betydande forskning visar att god variation i elevernas vardag och undervisning är av godo, och inte minst fysiskt arbete är en viktig del i skolan. Norreportskolan har därför valt att utöka idrott och hälsa till ytterligare en extra schemalagd lektion i vecka d.v.s tre lektioner idrott och hälsa/vecka.

Utöver idrott i dess olika former strävar vi även efter att ge våra elever allsidig och varierande undervisning på olika sätt, där även praktisk- estetiska ämnesområden är en viktig del i sin kombination av teori och praktik.

Hälsa och fysisk rörelse är viktiga delar för välbefinnandet, och på Norreport har vi en lång tradition av idrottsutövande och friluftsaktiviteter i olika former, utöver de obligatoriska inslagen av idrott. Våra skollag i handboll, fotboll och futsal har under åren haft stora framgångar och vunnit SM-finaler flera gånger, men andra idrottsgrenar förekommer när intresset finns för dessa hos eleverna och kan variera från år till år. Genom olika friluftsaktiviteter är våra elever delaktiga och uppmuntrade till fysisk aktivitet. Vi strävar också efter att ha praktisk/estetiska arbetsområden dagligen.

 

SAMMANFATTNING

TRYGGHET Trygghet och trivsel för alla på Norreportskolan Hög lärartäthet I snitt 98% behöriga till gymnasiet. Tydlig IUP (Individuell utvecklingsplan för eleverna). Kontaktlärare Elevhälsa (med b.la daglig tillgång till sjuksköterska och kurator) och antimobbinggrupp STÖD Arbetslag synliggör eleven Individuell hjälp Speciallärare Schemalagd läxhjälp IT Bärbara datorer till varje elev sedan ht ´12 IT-pedagoger uppdaterar och utbildar Hjälpmedel som stimulerande undervisning V-klass som lärportal och kommunikation med hemmet HÄLSA Tradition av idrottsutövande Skollag i olika idrotter, bland andra handboll, fotboll och futsal Projekt och friluftsaktiviteter som stimulerar fysisk aktivitet Praktisk/estetiska ämnesområden dagligen

 

 

Rutiner för hot- och våldsituationer

Publicerad 2018-06-19, Uppdaterad 2019-05-17