Hur går önskemål om skolplacering till?

Önskemål om skolplacering görs under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Under dennaSkolönskeålsprocessenperiod ska vårdnadshavare till barn som ska börja i årskurs 7 hösten 2021 önska skolor. Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. 

Önskemål om skolplacering kommer att ske digitalt via en e-tjänst som heter Mitt skolval (mittskolval.se). Inloggning sker med e-legitimation. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation. 

Om barnet har två vårdnadshavare görs önskemålet av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in via egen inloggning och bekräftar det gjorda önskemålet. 

I de fall den andra vårdnadshavaren nekar det önskemål som är gjort av den första vårdnadshavaren, börjar processen om från början.

Om önskemålet inte är komplett när skolplaceringsperidoen är stängd kommer Ystads kommun att placera eleven på en så kallad garantiskola. 

Preliminärt besked
Besked om preliminär placering skickas ut med e-post och brev i mars månad.

Om du är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Eleven har en skolplacering på angiven skola. Du behöver inte bekräfta skolplaceringen.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Om ditt barn inte fått plats på den skola ni önskade finns det möjlighet att invänta en tillgänglig plats. Uppstår det tillgängliga platser skickas erbjudanden via e-post och sms enligt Ystads kommuns prioriteringsordning till dem som står först i kön. Vårdnadshavare får 5 dagar på sig att svara i
e-tjänsten och erbjudandet måste accepteras av båda vårdnadshavarna. Om vårdnadshavare tackar ja ändras placeringen. Om vårdnadshavare tackar nej, eller inte svarar alls inom 5 dagar, går erbjudandet vidare till nästa elev i kön, och så vidare. Detta fortgår till den 27 april då alla skolplatser låses.

Den 27 april 2021, skickas definitivt besked om skolplacering inför läsåret 2021/2022. Beskedet skickades via e-post till vårdnadshavare. Det är också möjligt att logga in i tjänsten mittskolval.se och se och ladda ner placeringen där. 

Om ni som vårdnadshavare inte fått den skolplacering ni önskade högst för ert barn skickas också ett placeringsbesked hem via post, tillsammans med ett beslutsunderlag och en besvärshänvisning. 

 

För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till Kultur och Utbildningsförvaltningens handläggare.

väg med löv i dimma

Elever som redan går i årskurs 6 på Västerportskolan har en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare behöver ändå logga in i e-tjänsten och aktivt välja Västerportskolan.

Elever folkbokförda utanför Ystads kommun, som hösten 2019 har en skolplacering i åk 6 i Ystads kommun, har per automatik en reserverad plats i årskurs 7. Vårdnadshavare kommer få inbjudan och behöver logga in i e-tjänsten och önska skola. 

Planerar du att söka till fotbollsakademin på Norreportskolan kan du få mer information genom att välja länken till fotbollsakademin på föregående sida. Alla vårdnadshavare behöver logga in i e-tjänsten och välja fotbollsakademin. 

Elever som inte är folkbokförda i Ystads kommun kan antas i mån av plats. Ansökan görs via blankett.  Kontakta våra handläggare för mer information.

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2020-12-02

Kontakt angående skolplacering

Har du frågor gällande skolor och skolplacering, kontakta våra handläggare.

skolplacering@ystad.se