Hur går ansökan om skolplacering till?

Ansökan

Ansökan om skolplacering görs under perioden 18 januari - 8 februari 2024. Schematisk skiss över skolplaceringsprocessen
Under denna period ska vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass hösten 2024 önska skolor. Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. 

 

Ansökan om skolplacering kommer att ske digitalt via en e-tjänst som heter Mitt  skolval (mittskolval.se). Inloggning sker med e-legitimation. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation. 

  1. Om barnet har två vårdnadshavare görs ansökan av den ena vårdnadshavaren.

  2. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in via egen inloggning och bekräftar ansökan.

I de fall den andra vårdnadshavaren nekar det önskemål som är gjort av den första vårdnadshavaren, börjar processen om från början.

Om ansökan inte är komplett när skolplaceringsperioden är stängd kommer Ystads kommun att placera eleven på en så kallad garantiskola - en skola nära hemmet (inte alltid den närmaste). 

Observera att Ystads kommun har skolskjutsområden. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn; den så kallade garantiskolan.

Preliminärt besked

Besked om preliminär placering skickas ut med e-post i mars månad.

Om du är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Eleven har en skolplacering på angiven skola. Du behöver inte bekräfta skolplaceringen.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen ditt barn fått
Om ditt barn inte fått plats på den skola ni önskade i första hand finns det möjlighet att invänta en tillgänglig plats. Uppstår det tillgängliga platser skickas erbjudanden via e-post och sms enligt Ystads kommuns prioriteringsordning till dem som står först i kön. Vårdnadshavare får 5 dagar på sig att svara i e-tjänsten och erbjudandet måste accepteras av båda vårdnadshavarna. Om vårdnadshavare tackar ja ändras placeringen. Om vårdnadshavare tackar nej, eller inte svarar alls inom 5 dagar, går erbjudandet vidare till nästa elev i kön, och så vidare. Detta fortgår till den 27 april 2024 då alla skolplatser låses.

Definitivt besked

Den 27 april 2024, skickas definitivt besked om skolplacering inför läsåret 2024/2025. Beskedet skickas via e-post till vårdnadshavare. Det är också möjligt att logga in i tjänsten mittskolval.se och se och ladda ner placeringen där. Först efter den 27 april är det möjligt att överklaga beslutet. 

Överklagan

Om ni som vårdnadshavare inte fått den skolplacering ni önskade högst för ert barn skickas också ett placeringsbesked hem via post, tillsammans med ett beslutsunderlag och en besvärshänvisning. Läs mer om besvärshänvisning här. 

För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till Kultur och Utbildningsförvaltningens handläggare.

väg med löv och dimma


Elever som inte är folkbokförda i Ystads kommun kan antas i mån av plats. Ansökan görs via en e-tjänst. Kontakta våra handläggare för mer information. skolplacering@ystad.se

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2024-04-08