Modersmal.jpg

Modersmål och studiehandledning

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i sitt modersmål.

Undervisningen är frivillig att anmäla sig till, men är man anmäld ska man närvara vid lektionerna.

Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla sitt modersmål. Eleverna ska, på ett bra sätt, tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utvecklas till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell idenditet och kulturkompetens.


Vem har rätt till modersmålsundervisning / modersmålsstöd?

Elever i förskolan, grundskolan eller grundsärskolan som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning / modersmålsstöd i detta språk om

  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar denna undervisning i kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Det är rektorn / förskolechefen som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska)

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska.
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i minoritetsspråken även om antalet elever är mindre än fem.


När sker undervisningen?

Elever i grund- och grundsärskola kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningstiden. Det vanligaste är att eleven studerar utanför ordinarie skoltid.

Eleven får betyg från årskurs 6. Se Kursplan för modersmål och kunskapskrav i länken till höger.

Hur anmäler man sig till modersmålsundervisning / modersmålsstöd?

Ansökan om modersmålsundervisning/modersmålsstöd görs på blankett (se Blanketter till höger).

 

Studiehandledning

Studiehandledning är handledning på modersmålet och  ges till nyanlända elever i förskoleklass och i grundskola. Studiehandledning ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska, vilket gör att de inte kan nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Studiehandledning ges indivuíduellt eller i grupp på elevens skola. Rektor ansvarar för att eleven får studiehandledning. 

Ansökan om studiehandledning görs på blankett (se rutan Blanketter).

 

Åldersgräns

I Ystads kommun kan man ansöka om modersmål från 5 års ålder* och man blir beviljad modersmål om det finns:

  • En lämplig lärare i det sökta språket.
  • Minst fem barn med samma språk i kommunen.

*Om det finns en befintlig grupp barn på enheten, kan barn från 3 års ålder beviljas modersmålsundervisning i mån av plats.

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2019-04-23