Frågor och svar

Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas digitala verktyg.

Programvaror, tjänster och webbplatser

Vilka program får laddas ner på datorn?

Eleverna får installera alla program de har licens för och alla program som man får installera gratis. Självklart ska de program som laddas ned inte strida mot skolans värdegrund.

Det innebär alltså att jag får installera ett så kallat torrentprogram?

Du får ladda ner det men inte använda det till något olagligt.

Vilka appar får installeras på iPaden?

Elever får inte själv installera några appar på iPaden, utöver de appar som finns i SelfService. Det finns ingen AppStore på elevernas iPad. Skolan ansvarar för att installera appar, de skjuts ut av ett så kallat MDM-system.

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor under lektionstid och inte gör skolarbete?

Det digitala verktyget är ett redskap som ska användas för skolarbete. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder dator, iPad eller skolböcker.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?

Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas "i huvudet" på eleverna. Eleverna måste lära sig att hantera ansvar utan spärrar i datorerna. Skolan arbetar med IT, digitalisering och etiska frågor tillsammans med eleverna. Läs gärna vad forskaren Elza Dunkels skriver i frågan.

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder det digitala verktyget till?

Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i det digitala verktyget och vilka sidor som besökts. Skola och hem måste samarbeta kring användningen.

Jag anser att mitt barn använder datorn och iPaden till att spela för mycket. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?

Ett digitalt verktyg är främst till för skolarbete. I skolan är det lärarna som bestämmer vad vektygen skall användas till. Ni som föräldrar sätter gränser för användandet i hemmet.

Skador, stöld och rån

Skolan ska vara avgiftsfri, varför måste jag betala när mitt barns digitala verktyg går sönder?

Ja, utbildning i grundskola ska enligt skollagen vara avgiftsfri. Skollagen skriver inte heller något om ansvar när skolans egendom, t.ex ett digitalt verktyg, förstörs eller försvinner. I dessa fall gäller de grundläggande regler om skadeståndsansvar som finns i skadeståndslagen. Har ett digitalt verktyg förstörts eller försvunnit på grund av vårdslöshet (eleven har inte följt de grundläggande reglerna) eller uppsåtlighet kan Ystads kommun komma att kräva ersättning från vårdnadshavarna. Det görs i dialog mellan skolan och hemmet. 

Datorn/iPaden blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat datorn/iPaden enligt reglerna står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller datorn/iPaden under uppsikt eller inlåst.

På väg till skolan föll datorn/iPaden av pakethållaren på cykeln. Vad gäller?

Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på ovarsamhet, så står skolan för kostnaden.

Mitt barn tappade datorn/iPaden i golvet i skolan, vem ersätter?

Om det bedöms som en olyckshändelse under skoltid står skolan för kostnaden, om eleven har vidtagit normal försiktighet.

Jag spillde vätska över datorn när jag använde den hemma, vem ersätter?

I reglerna står uttryckligen att ingen vätska får finnas i närheten av datorn. Elev och vårdnadshavare fyller gemensamt i en incidentrapport och lämnar till skolan. Läs mer under "Skador och förlust" i reglerna.

Jag har glömt datorn/iPaden på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Vårdnadshavaren gör en polisanmälan. Elev och vårdnadshavare fyller gemensamt i en incidentrapport och lämnar till skolan. Skolan kommer tillsammans med er att diskutera lämplig ersättning. I de flesta fall brukar ersättningen beräknas utifrån verktygets ålder. De första sex månaderna ersätts verktyget med 100% av anskaffningskostnaden. Därefter minskas ersättningskravet med 15% var sjätte månad. Efter ett år är det indexberäknade värdet 70% och efter två år 40%.

Lär mer under "Skador och förlust" i reglerna.

Hur ska mitt barn agera vid ett rån?

Om elev utsätts för rån ska han/hon alltid lämna ifrån sig datorn/iPaden direkt, utan undantag. Vårdnadshavaren gör en polisanmälan. Elev och vårdnadshavare fyller gemensamt i en incidentrapport och lämnar till skolan. Därefter kallar rektor till möte där man diskuterar eventuella stödinsatser för eleven. Skolan står för kostnaden.

Jag tog med en egen mus till min dator, men den blev stulen. Vem ersätter?

Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel egen mobiltelefon eller en mus till skoldatorn. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

Rutiner

Ska jag alltid ta hem min dator/iPad?

Ja, varje dag. Du kan även välja att alltid förvara den på skolan. Det görs i dialog med skolan.

Vad händer om jag glömmer datorn/iPaden hemma?

Du förväntas ha med datorn/iPaden varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Måste datorn/iPaden vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?

Ja, du behöver datorn/iPaden i det dagliga arbetet i skolan. Tänk på att inte ladda datorn med fodralet stängt.

Jag kan inte ladda min dator/iPad eftersom min laddare kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha datorn/iPaden laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder laddaren får du själv köpa en ny.

Vad ska jag göra med datorn/iPaden när jag till exempel har idrottslektion eller är på fritids?

Åk 2-6: Förvara den där läraren säger att du ska förvara den.
Åk 7-9: Förvara den i ditt låsta skåp.

Vad gör vi med datorn/iPaden över sommarlovet?

Datorn/iPaden ska inte lämnas in över sommarlovet, ta med den hem.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

Vi har inte internet hemma, hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.

Support och service

Datorn/iPaden funkar inte som den ska, vad ska jag göra?

På varje skola finns en eller flera IT-ansvariga som kan hjälpa till.

Vad skulle hända om det kommer virus i datorn?

Då ominstallerar vi datorn i skolan. Det är viktigt att säkerhetskopiera filer man är extra rädd om på till exempel Vklass eller Google Dokument.

Om min dator/iPad är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en låna ett digitalt verktyg under tiden?

Vi har upphämtning och leverans av datorer/iPad varje onsdag, dock inte under sommar- och jullov. Ibland har verkstaden mycket att göra och de har inte alltid reservdelar hemma, då kan det ta några veckor för dig att få tillbaka ditt verktyg. Skolan har låneverktyg. 

Datorn/iPaden fungerar inte med det trådlösa nätverk hemma, kan skolans IT-ansvarige hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

IT-ansvarig eller rektor på ditt barns skola, 

eller

Anki Demred Klinga
E-post: itpedagogerna@ystad.se

Publicerad 2022-11-22, Uppdaterad 2023-11-16

Kontakt

Anki Demred Klinga

Magnus Hallén

itpedagogerna@ystad.se