Turid_visar_biblioteket_2019-05-27.jpg

Om oss

Skolbiblioteksenheten för Ystads grundskolor ligger organisatoriskt direkt under utbildningsförvaltningen med skolchef som chef. Vi arbetar utifrån den treåriga utvecklingsplan som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12. (Utvecklingsplanen hittar du under "Styrdokument" nedan)

Målet är likvärdig skolbiblioteksverksamhet på alla Ystads grundskolor.

2019 - skolbiblioteksenheten utgörs av en bibliotekarie som samordnare och två bibliotekspedagoger som helt förlägger sin verksamhet ute på skolor i samarbete med pedagoger och övrig personal. Vi arbetar 2019 på Backaskolan, Edvinshem/Edvinshusskolorna, Östra/Bleke skolor och skolorna i Hedeskoga och Sövestad.

2020 - skolbiblioteksenheten har utökats med ytterligare en bibliotekspedagog och vi arbetar (utöver skolorna ovan) även på skolorna i Köpingebro, Svarte och Löderup.

2021 - ska enheten utökas med ytterligare två bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier och även arbeta mot Norreportskolan och Västerportskolan i samarbete med de skolbibliotekarier som är anställda på dessa skolor.

Skolbiblioteksplan för grundskolor och gymnasieskolor i Ystads kommun är en del av kommunens biblioteksplan för folk- och skolbibliotek. Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2019. (Du hittar biblioteksplanen under "Styrdokument" nedan)

 

Publicerad 2019-05-27, Uppdaterad 2020-03-12

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram