Brukarrevision

Brukarrevision ger brukare och patienter möjlighet till ökat inflytande!

Brukarrevison är en metod och innebär att undersöka hur brukare upplever stöd och insatser, som kommunal och psykiatrisk verksamhet erbjuder de som nyttjar stödet/insatsen. Brukarrevisionen utförs av brukare/patienter/anhöriga med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I våra fem kommuner har vi idag tolv utbildade brukarrevisorer som arbetar tillsammans med BISAM för att utföra beställda revisioner. Brukarrevisorerna är ingen myndighet och representerar ingen verksamhet. 

Den egna erfarenheten som brukare / patient motsvarar det tredje perspektivet i en evidensbaserad praktik (EBP), tillsammans med vetenskapen och personalens erfarenher. Därför är brukare och patienters svar oerhört viktiga för oss!

Så här går en brukarrevision till

En verksamhet beställer en brukarrevision med en viss frågeformulering
Brukarrevisorerna sammanställer ett frågeformulär
Brukarrevisorerna kallar berörda brukare / patienter till ett Informationsmöte om kommande brukarrevision

Det är två brukarrevisiorer som intervjuar deltagaren. Brukarrevisorerna har skrivit på avtal om tystnadsplikt. Deltagarna är anonyma. Inget av det man säger under intervjun kommer senare att kunna kopplas till hen som person. Intervjun tar cirka en timme.

Intervjuerna sammanställs till en rapport, där också förbättringsförslag lämnas. Rapporten redovisas för reviderad verksamhet

Brukarrevision SÖSK - process (.pdf)

Hösten 2020 ska vi utföra följande brukarreivsioner

* Vuxenpsykiatrimottagningen Ystad

* Häng med oss ut 3.0

* Boendestödsverksamheterna i Simrishamn och Ystad

Kontakt kring Brukarrevision

Du är välkommen att kontakta Brukarrevisorerna genom Brukarinflytandesamordnaren BISAM Maria Samuelsson, 0709-477 288, maria.samuelsson@ystad.se

 

 

 

 

Publicerad 2019-05-22, Uppdaterad 2020-05-27