Brukarrevision

Brukarrevision synliggör brukares uppfattning.

Brukarrevison är en metod och innebär att utvärdera hur brukare upplever stöd och insatser, som kommunal och psykiatrisk verksamhet erbjuder de som nyttjar stödet/insatsen. Således är revisionen en kvalitativ undersökning utifrån brukarens perspektiv och kan bidra till förbättringar och verksamhetsutvckling.

I våra fem kommuner finns utbildade brukarrevisorer som utför detta arbete, beställt av en verksamhet. Brukarrevisorerna har en oberoende ställning till den verksamhet som ska utvärderas och de har utöver sin revisionsutbildning en egen tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, t ex som brukare, patient eller anhörig.

Så här går en brukarrevision till

  • En verksamhet beställer en brukarrevision med en viss frågeformulering
  • Brukarrevisorerna sammanställer ett frågeformulär
  • Brukarrevisorerna kallar berörda brukare/patienter till ett Informationsmöte om kommande brukarrevision
  • Intervjuer bokas med brukare, som sedan sammanställs till en rappport. I rapporten redovisas intervjusvaren och förslag till förbättringar/utvecklingsområden
  • Rapporten presenteras för beställaren  

Intervjuerna, som tar ca 1 timme, görs av två brukarrevisiorer, som har tystnadsplikt. Deltagarna som intervjuas är anonyma.
Resulaten presenteras på gruppnivå i rapporten, så ingenting som sagts under intervjuerna kunna kopplas till någon enskild person.  

Brukarrevision SÖSK - process (.pdf)

Kontakt kring Brukarrevision

Frågor om brukarrevision, kontakta utvecklingsledare Micael von Wowern
Tel: 0709-47 72 87
E-post: micael.vonwowern@ystad.se

Publicerad 2022-05-22, Uppdaterad 2024-02-09