Att undervisa på distans - goda råd

Goda råd, didaktiska tips, upplägg.

Hur kan jag genomföra distans- och fjärrundervisning?

Undervisningen följer självklart läroplanen; kunskapsmål och innehåll är oförändrat. Vid distans- och fjärrundervisning behövs en mycket tydlig struktur för eleverna, kanske ännu tydligare än vanligtvis,  där de klart och tydligt förstår vad som förväntas av dem. Utgångspunkten är att föra över elevens befintliga skoldag till digitalt format med så få strukturella förändringar som möjligt.

 
Stöd till lärare som undervisar i yngre åldrar (länk till pdf från skolahemma.se)
 
Materialet för detta underlag är hämtat från skolahemma.se

Förslag på lektionsupplägg med hjälp av Classroom och Meet, för åk 7-9

Ordningsregler för fjärrlektioner

Planera tillsammans

Nyttja varandras kompetenser och erfarenheter, samplanera undervisningen i största möjliga mån. Ta hjälp av skolans alla olika yrkeskategorier. Jobbar klassen med digitala möten i Classroom och Meet så kan det vara bra att bjuda in specialpedagog och rektor emellanåt, för att tillgodose att elever med stödbehov får den hjälp de behöver. Tillgängliggör planeringen för fler om du skulle bli sjuk. Fundera över och säkerställ att alla elever och vårdnadshavare når planeringen som läggs i Vklass och i Classroom. 

Skapa struktur

Tänk igenom vilket upplägg ni ska ha om skolan går över till fjärr- och/eller distansundervisning. 

Struktur är viktig i all undervisning men det är särskilt viktigt att ha ett strukturerat upplägg när undervisningen sker på distans. Eftersom det är svårt att improvisera på distans är det viktigt att du som lärare har en tydlig plan för vad som ska ske under lektionen.

Vi rekommenderar att eleverna följer schemat i möjligaste mån. Eleverna ska arbeta med matematik när det står matematik på schemat, även på distans. Via schemat i Vklass och/eller länk till Google Classroom ska de få reda på vad de ska göra under lektionen. Där ska finnas instruktioner och länkar till material och eventuella möten i Meet. Närvaro registreras i Vklass baserat på elevernas aktivitet under lektionen. Läraren ska finnas tillgängliga för samtal via Vklass, chatt eller via Meet. 

Tänk din undervisning som vanligt fast i ett digitalt klassrum. Samma struktur som i skolan:

  • Hälsa välkommen, ta närvaro (Meet)
  • Genomgång av lektionen, Vad, Hur, Varför (Checklista)
  • Undervisning/genomgång/föreläsning (Film, skärminspelning eller dela skärm i Meet)
  • Elevaktivt arbete med stöttning individuellt eller i grupp (Classroom, chatt,)
  • Återsamling/återkoppling (Meet)

"Keep it simple"

Gör undervisningen så enkel som möjligt, så att den är lätta att följa för eleverna och lätt för dig att genomföra. Gör uppgifter som inte är längre än att eleven kan slutföra dem under lektionen med tydliga steg-för-steg-instruktioner. När lektionen är slut får eleven direkt återkoppling på sitt arbete.

När undervisningen fungerar väl kan man börja variera metoderna lite mer. Det är lätt att fjärrundervisningen blir inlämningsuppgifter baserade på frågor på en text. Använd till exempel multimodala redovisningar, be eleverna lämna in filmklipp, ljudklipp eller foto på saker de skapat.

Kommunikation med eleverna

Kom överens om och samordna hur ni i kollegiet ska kommunicera med elever och vårdnadshavare. De kommer att få mycket information och instruktioner och det kan bli svårt att överblicka och ta till sig innehållet om det inte struktureras.

Eleverna har ett stort behov av att känna att undervisningen fortgår som vanligt i så hög grad som möjligt. Viktigt är också att kunna se varandra och höra varandra genom exempelvis chattar och videokonferens. Detta dels för att försäkra dig om att alla har förstått uppgiften, men också för att vi har fortsatt ansvar för att våra elever känner sig delaktiga och vikten av att skapa en situation där vi är här tillsammans och gör tillsammans, inte som isolerade öar. Både med hänvisning till undervisningens kvalitet, men också elevernas och våran psykosociala hälsa.

Kommunikation med vårdnadshavarna

Engagera föräldrar och informera om vikten av att deras barn får stöd i skolarbetet. Då alla barn inte kan förutsättas få sådant stöd är det viktigt att planera undervisningen så att eleverna i hög grad kan arbeta självständigt med sina uppgifter, men hjälp av läraren på distans. Detta kommer vara särskilt utmanande vid undervisning av yngre elever.

Använd de lärresurser ni redan är bekanta med

Försök att i så stor utsträckning som möjligt använda de digitala plattformar som eleverna känner till sedan tidigare och som tillhandahålls i kommunen. Vid en eventuell omställning till fjärr- och distansundervisning kan det vara komplicerat och energikrävande att introducera nytt.  
Man ska vara medveten om att GDPR och rådande upphandlingsavtal fortfarande gäller. Behöver man skapa konto till lärare eller elever så behöver man ett PUB-avtal (Utvecklingsenheten jobbar på att ta fram centrala avtal med de största leverentörerna.)

Öva och pröva

Prova videomöte i Meet i med några kollegor för att förstå hur det fungerar. En manual finns här. Skulle behov finnas av att använda nya plattformar, se till att ha provat dem tillsammans med eleverna innan, samt att eleverna har rätt appar nedladdade på sina iPads. 

Publicerad 2022-03-25, Uppdaterad 2024-01-15