tradgardsstad-bild-4-parkbank.jpg

Grön stadsdel

Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel med mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Ystadbostäder har två tomter att bygga på för framtida behov. Följande ambitioner eftersträvas i Ystad Trädgårdsstads olika byggprojekt:

En grön stadsdel

  • Växter och träd i den befintliga natur- och parkmiljön integreras i planeringen av Ystad Trädgårdsstad.
  • Möjlighet till egen odling på gårdar, tak eller balkonger.
  • Hårdgjorda ytor minimeras för att ge plats åt växtlighet.
  • Nytillkommen kvartersgrönska kopplas till parker och grönstråk.
  • Dagvattenhantering tas om hand genom infiltration och lokal fördröjning på kvartersmark. Vid behov finns möjlighet att ansluta till kommunens dagvatten.
  • Lösningar till innovativ avfallshantering, återvinning, kompostering, etc.

Klimatsmarta lösningar

  • Möjlighet till fiberanslutningar i ett öppet nät ska finnas till respektive bostad.
  • Konstruktioner ska utformas med låga värmeförluster och låga kylbehov.
  • Byggnaders installationer utförs med effektiv elanvändning för minimal förbrukning av primiärenergi.
  • Delprojekten planeras med skyddade och säkra cykelparkeringsplatser som indirekt bidrar till minskad bilkörning.
Publicerad 2022-04-20, Uppdaterad 2024-04-10