tradgardsstad-bild-4-parkbank.jpg

Grön stadsdel

Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer, där följande ambitioner eftersträvas:

En grön stadsdel

 

 • Växter och träd i den befintliga natur- och parkmiljön integreras i planeringen av Ystad Trädgårdsstad.
 • Möjlighet till egen odling på gårdar, tak eller balkonger.
 • Hårdgjorda ytor minimeras för att ge plats åt växtlighet.
 • Nytillkommen kvartersgrönska kopplas till parker och grönstråk.
 • Dagvattenhantering tas om hand genom infiltration och lokal fördröjning på kvartersmark. Vid behov finns möjlighet att ansluta till kommunens dagvatten.
 • Lösningar till innovativ avfallshantering, återvinning, kompostering, etc.
 • Färdigställande av första etappen resulterar i en mini-Bomässa där arkitektur och visningsträdgårdar offentligt visas under augusti 2019.

Klimatsmarta lösningar

 • Möjlighet till fiberanslutningar i ett öppet nät ska finnas till respektive bostad.
 • Konstruktioner ska utformas med låga värmeförluster och låga kylbehov.
 • Byggnaders installationer utförs med effektiv elanvändning för minimal förbrukning av primiärenergi.
 • Delprojekten planeras med skyddade och säkra cykelparkeringsplatser som indirekt bidrar till minskad bilkörning.
Publicerad 2017-04-20, Uppdaterad 2019-08-05