Bistånd och avgifter

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till inom kommunens ansvarsområde, i hemmet eller plats i särskild boendeform, görs av biståndshandläggare.

Vem beviljas hemtjänst?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan stöd av hemtjänst beviljas. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen. Hemtjänst

Omfattande vårdbehov

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov. Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende. Särskilda boende

Hur söker du om stöd i hemmet?

Du vänder dig till biståndshandläggare med en muntlig, eller skriftlig ansökan, där du talar om vilket stöd du är i behov av. Biståndshandläggare nås under telefontiden måndag till fredag kl. 08.30 - 10.00. Övrig tid kan du tala in ett meddelande på biståndshandläggares telefonsvarare och be om att bli kontaktad. Om du inte vet vilket område du tillhör, kan du via Social omsorgs reception 0411-57 73 60 få information om var du ska vända dig. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett hembesök. Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd.

Utredning om biståndsbehovet

Det stöd som ges utifrån socialtjänstlagen kallas "bistånd". För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller annan person. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens socialnämnd.

Hjälp att överklaga

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personalen inom hemtjänsten hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Övriga bostäder

Ystads kommun har ett mindre antal lägenheter för anvisning. Dessa lägenheter är i viss mån anpassade för människor med funktionshinder. Boende i dessa lägenheter har eget hyreskontrakt. Boendet är ett så kallat ordinärt boende där de som är i behov av stöd i hemmet ansöker om hemtjänstinsatser. För att anmäla intresse för anvisningslägenhet kontakta biståndshandläggare. Övriga bostäder.

Telefonnummer till biståndshandläggare: 0411 - 57 79 20

Telefontid: Vardagar 08.30 - 10.00

 

Personuppgiftslagen PUL

Alla här lämnade uppgifter samt uppgifter som inhämtas från vissa myndigheter kommer att bearbetas och lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande av bestämmelserna i Personuppgiftslagen PUL.

 

 

 

 

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0411 - 57 79 20
Telefontid: vardagar 08.30 - 10.00

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.