Kontroll av luft och vatten

I Ystads kommun genomförs övervakning av miljön i form av luftkvalitetsmätningar och vattenrecipientprovtagningar.

Luftkvalitetsmätningar

Ystads kommun gick 2016 med i en samordnad luftkvalitetskontroll via Skånes luftvårdsförbund. Kontrollen sker enligt Luftvårdsförbundets kontrollstrategi som uppdateras varje år. Det går att hitta mer information om den samordnade luftkvalitetskontrollen på Skånes Luftvårdsförbunds hemsida. På sidan Luften i Skåne går det även att få information om storstadsregionernas luftkvalitet i realtid.

Tidigare har Ystads kommun haft omfattande luftkvalitetskontroller med sex olika provtagningspunkter. Mätningarna genomfördes då som ett samarbete medllan kommunen och Ystad Hamn Logistik AB.

Det sex provtagningspunkterna var belägna vid Malmövägen, Lantmännen, Bornholmsterminalen, Färjeterminalen, Skogshyddan och Östra Förstaden. I samtliga av punkterna Kontrollerades kvävedioxid (NO2). Vid Bornholmsterminalen och Östra Förstaden kontrollerades även svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen, samt vid Östra Förstaden även partiklar mindre än 10 µm och mindre än 2,5 µm.

Vattenrecipientprovtagning

Kommune kontrollerar kommunens vattendragskvalitet och prov tas varje månad på elva punkter i Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. Det som kontrolleras är bl a syrgashalt, pH, totalfosfor, ammoniumkväve, nitratkväve, totalkväve och ledningsförmåga. Nybroån kontrolleras av Nybroåkommittén, där flera kommuner och företag ingår.

Publicerad 2022-10-23, Uppdaterad 2023-09-19

Kontakt

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Andrea Nowag
Kommunekolog
0411-57 73 53
andrea.nowag@ystad.se

Rapporter och mätningar

Recipientprovtagning
Vattendragskontroll 2010-2012