Allmänhetens frågestund

Ställ din fråga till Kommunfullmäktige!

Den 19 januari 2012 beslutade kommunfullmäktige i Ystads kommun att införa en frågestund för allmänheten på fullmäktiges sammanträden i maj och september.

Ambitionen är att stimulera allmänhetens intresse för Vy över Ystad Foto: Christian Lindh
kommunpolitiken och förbättra kontakten med politikerna. Frågestunden kommer hållas under en prövotid och ska därefter utvärderas inför ett eventuellt beslut om ett permanent införande.

Du kan ställa din fråga genom att skicka eller lämna in ifyllt frågeformulär. Senast sex dagar före sammanträdet måste frågan vara inlämnad. Tack för ditt intresse!


Regler

 • Frågor ställs och besvaras under högst 60 min.

 • Frågor som berör ett ärende i aktuell föredragningslista tas inte upp på detta möte.

 • Frågan kan ställas till en enskild ledamot eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

 • För att kunna utnyttja allmänhetens frågestund måste du vara närvarande vid sammanträdet. Om du inte vill läsa upp frågan personligen kan frågan presenteras via den tekniska utrustningen.

 • Den som får frågan avgör om den ska besvaras direkt eller med nästkommande sammanträde med fullmäktige.

 • Frågeställaren får ställa följdfrågor tillhörande samma ämne i anslutning till att svaret ges.

 • Ordförande kan avbryta frågeväxlingen om den tenderar att bli en debatt.

 • Du ska lämna in frågan till kommunen senast sex dagar före sammanträdets start.

 • Kommunfullmäktiges presidie avgör om en fråga får ställas.

 

 

Frågor som kan komma att avvisas:

 • Frågor som rör enskilda ärenden och personer (invånare, anställda, förtroendevaldas personliga förhållanden, enskilda företag).

 • Frågor av kränkande karaktär, eller som annars är avsedda att väcka förargelse.

 • Frågor som inte omfattas av den kommunala kompetensen.*


*Den kommunala kompetensen omfattar frågor som hör till kommunens verksamhetsområde. Till kommunens verksamhetsområde hör angelägenheter av allmänt intresse som har en anknytning till kommunens område eller dess medlemmar.

 

Publicerad 2012-04-10, Uppdaterad 2019-04-09

Skicka in din fråga

Du kan skicka in din fråga med post eller lämna i receptionen på Nya Rådhuset.

Använd detta frågeformulär (.pdf-fil)