Möjligheter för föreningar att söka bidrag från EU:s fonder och program

Gemensamt för de projekt som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt att stärka det europeiska samarbetet. De nuvarande programmen som gäller för perioden 2014-2020 har de övergripande målen om ”smart och hållbar tillväxt för alla” med fem överordnande mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social samanhållning, energi och klimat.


EU:s stöd kan vara riktat mot en specifik sektor eller ett specifikt geografiskt område. Sektorsprogrammen är inriktade på olika områden såsom utbildning, miljö och klimat och administreras oftast i Bryssel.

En bra överblick över alla program får du genom Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 eller listade finansieringsprogram här.

Nedan följer information om sektorsprogrammet Erasmus + och fyra geografiska program.

Erasmus +

Erasmus + är ett sektorsprogram som i stor utsträckning riktar sig mot organisationer och föreningar. Erasmus+ ska i tillägg till EU:s övergripande mål också bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor administrerar delar av EU-programmet Erasmus + i Sverige. Inom programmet Erasmus + Ung och aktiv finns tre huvudområden som föreningar har möjlighet att ansöka finansiering inom.

  • Ungdomsutbyte – Riktar sig till grupper av unga mellan 13 och 30 år som vill möta andra unga från andra länder under 5 till 21 dagar och delta på aktiviteter som workshops, övningar eller diskussioner med ett särskilt tema. Grupperna kan komma från till exempel kommunala verksamheter, organisationer eller en grupp vänner. För att själv göra ett projekt krävs att du har internationella sammarbetspartners. Bidraget går till kostnader för resa, mat, boende och aktiviteter.
  • Volontärtjänst (EVS) – Riktar sig till ungdomar mellan 17 och 30 år för att få nya kompetenser och erfarenheter. Organisationer kan ta emot eller skicka volontärer 2-12 månader. EU finansierar resa, fickpengar och boende för volontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.
  • Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga – Personer som jobbar med unga kan delta på seminarier eller göra studiebesök. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer till exempel genom kompetensutveckling för personalen eller ledarna eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

MUCF har även en rad andra bidrag för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Bidrag kan fördelas till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer (bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda)
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Mer information finns att läsa här.

Insatser inom idrott

Erasmus+ stöder också insatser som främjar idrottsutövning, fysisk aktivitet och frivilligverksamhet. Insatserna ska motverka hot mot idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer, verka för tolerans och social inkludering samt bidra till den europeiska idrottsveckan. Du kan läsa mer här.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

De geografiska programmen är bland annat de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna;

  • Regionala utvecklingsfonden– stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet.
  • Socialfonden– förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken.
  • Jordbruksfonden– innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.
  • Havs- och fiskerifonden– ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske.

Därtill finns Leader vilket står för Lokalt ledd utveckling och som är ett projektstöd med finansiering från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ystad ingår i Leader Sydöstra Skåne.

Vissa program har specifika utlysningar för projekt inom mer specifika områden under en särskild tidsperiod. Andra program som till exempel Leader har en och samma utvecklingsstrategi med tillhörande mål under hela programperioden. De fyra struktur- och investeringsfonderna riktar sig till föreningar men det varierar i grad och utsträckning och det gäller därför att titta på vad respektive programs aktuella utlysningar säger genom länkarna nedan.

Inom ramen för Europeiska socialfonden ingår Ystad i regionen Sydsverige och programmet administreras i Sverige av Svenska ESF-rådet. Skåne-Blekinge programmet är ett av de geografiska program inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden som riktar sig till vår region och administreras av Tillväxtverket. Det är Jordbruksverket som administrerar Landsbygdsprogrammet och Havs-och fiskeriprogrammet i Sverige.

För Leader Sydöstra Skånegäller: Till föreningar eller organisationer kan 40 – 100 % av projektens stöd-berättigande utgifter beviljas i projektstöd. Leaders insatsområden är: Närproducerat och nya lokala marknader, kommunikation och tillgänglighet och naturvärden och grön och blå tillväxt.

Publicerad 2021-08-02, Uppdaterad 2023-08-07