Arbetssätt och fokusområde

I utbildningen på Nybrostrands förskola sätts barnet i centrum. Barn, vårdnadshavare och personal ska känna glädje, trygghet och trivsel tillsammans. Den grundläggande tryggheten och tilliten skapar självständiga och nyfikna barn som känner lusten att lära och utforska omvärlden.

Den fria leken, empatin, barnens självkänsla och allas lika värde är viktiga grundpelare på vår förskola. Vi strävar efter en lugn och rofylld miljö där alla barn får en möjlighet att utvecklas individuellt. Vi lär här och nu och pedagogerna tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen för att utveckla och skapa nya lärandesituationer. 

Vid Nybrostrands förskola strävar vi efter att skapa kvalitativa undervisningssituationer där varje unikt barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga och förståelse för våra fokusområden:

Språk, kommunikation och matematik samt vårt arbete med hållbar utveckling.

 

Barn programmerar robotar till rätt form

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö 18)

 

 

Publicerad 2021-03-18, Uppdaterad 2023-05-15