vanskapharingagranser.jpg

Specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?

Specialpedagogen i Barn- och elevhälsan ger pedagogisk handledning och konsultation kring bland annat inlärningssvårigheter, bemötande och problemskapande beteende till personal i förskola. Specialpedagogen samverkar med förskola och vårdnadshavare för att tidigt upptäcka, analysera och åtgärda orsaker till svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå. I förskolan ingår specialpedagog i barnhälsoteam- BHT och barnteam – BT.

I specialpedagogens roll ingår att arbeta med att ge råd och stöd kring olika typer av hörselnedsättning. Specialpedagogen ger råd och stöd till personal kring hörselfrågor och bidrar till att forma en lärandemiljö som stimulerar till att inhämta och utveckla kunskap.

Specialpedagog ger också råd, stöd samt kompetensutveckling till pedagoger kring barns tal- och språkutveckling. En annan del är att ge ökad kunskap kring språkets och kommunikationens betydelse för lärandet och om språkstörningar.

Specialpedagog ger även råd, stöd samt kompetensutveckling till pedagoger kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och ADHD.

Specialpedagog med inriktning NPF möter barn med oklar utvecklingsavvikelse i förskolan och ger råd, stöd och information till pedagoger i väntan på en specialistbedömning och/eller en diagnostisk utredning.

Publicerad 2020-01-09, Uppdaterad 2024-02-16

Kontakt

Kontaktuppgifter till specialpedagoger