Modersmål (utom nationella minoritetsspråk)

Modersmålet är inget nybörjarspråk. Kursplanen och undervisningen utgår från att eleven redan har kunskaper i språket. Minst en av vårdnadshavarna ska ha språket som modersmål och språket ska användas aktivt i hemmet. Undervisningen sker på modersmålet – inte på svenska - och eleven behöver aktivt kunna följa med i undervisningen. Ett barn som är adopterat och som har grundläggande kunskaper i modersmålet, har rätt att delta i modersmålsundervisning, även om språket inte är ett aktivt språk i hemmet.
Undervisningen är frivillig att anmäla sig till, men om eleven är anmäld ska eleven närvara vid lektionerna på samma sätt som i andra ämnen.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-08-18